Modernizácia Karloveskej radiály sa naplno rozbehla

(imhd.sk, 22. 6. 2019, -mhd-)

modernizácia karloveskej radiály sa naplno rozbehla

Zdroj: Matej Kavacký, www.imhd.sk

Po 27 rokoch prebieha opäť kompletná rekonštrukcia karloveskej električkovej trate.

V sobotu 22. júna 2019 sa začali práce na modernizácii električkovej trate v Karlovej Vsi v úseku Jurigovo námestie - obratisko Karlova Ves. Práce sa realizujú za plnej výluky električiek v úseku Jurigovo námestie - Dúbravka, Pri kríži, kde dopravu zabezpečuje náhradná autobusová linka X5.

Práce postupujú od začiatku pomerne rýchlo, už počas prvého dňa prác bola odstránená značná časť starého koľajového zvršku a demontované bolo trolejové vedenie. Odstraňovanie starej koľajovej trate, ktorá bola vybudovaná v roku 1992, sa realizuje rozpaľovaním koľajníc na menšie koľajové polia, ktoré sú následne odvážané na nákladných autách. Zatiaľ ešte nebola obmedzená premávka cez priecestia v tomto úseku, na priechodoch pre chodcov však už bola rozobratá zámková dlažba. Demontáž koľajovej trate realizujú firmy Swietelsky-Slovakia a TSS Grade, trolejové vedenie odstránila firma ELZA.

Prvý deň výluky električiek poznačila mimoriadna udalosť v dočasnom obratisku električiek na Molecovej, kde sa popoludní vykoľajila električka na koľajovej spojke. Počas odstraňovania následkov vykoľajenia bola prerušená premávka linky X6 medzi tunelom a Molecovou. Autobusy náhradnej dopravy linky X5 preto premávali z Dúbravky až na Námestie SNP a späť do Dúbravky. V úseku Molecova - Námestie SNP premávali po trase električkovej linky X6.

Informácie o projekte modernizácie radiály, aktuálne informácie o postupe prác a fotogalériu z výstavby nájdete v sekcii Rozvojové plány.

Rekonštrukcia trate v roku 1992

Posledná kompletná rekonštrukcia električkovej trate v úseku Tunel - obratisko Karlova Ves prebehla v roku 1992. Rovnako aj vtedy začala úplná výluka električiek 22. júna. I v tom čase bola trať pred rekonštrukciou (sprevádzkovaná v roku 1975) v havarijnom stave. Rekonštrukčné práce však prebiehali už od apríla 1992, pričom na rekonštruovaných úsekoch bola zavedená jednokoľajná premávka električiek. Ako prvé boli rekonštruované úseky Borská - Nad lúčkami a Molecova - Svrčia smer mesto v termíne od 25. apríla do 23. mája. Počas prác bola zastávka Lackova (dnes MiÚ Karlova Ves) obojsmerne zrušená a zastávka Svrčia (dnes už neexistuje) bola preložená pred internát Družba. Následne sa práce presunuli na úsek Segnerova - Jurigovo námestie smer mesto a Svrčia - Molecova smer Karlova Ves.

Hlavná časť rekonštrukcie sa vykonala v termíne od 22. júna do 13. septembra 1992 za úplnej výluky električiek v úseku Tunel - Dúbravka. Električky (X4, X9, X12) vtedy premávali po Tunel a v úseku Most SNP - Dúbravka premávala autobusová linka 12X a v úseku Most SNP - Karlova Ves, Iuventa posilová linka 4X. V tomto čase sa kompletne vybudovala nová koľajová trať a zastávky, zriadilo sa nové trolejové vedenie. V rámci výstavby Mosta Lafranconi sa zároveň vybudovala preložka električkovej trate a cestnej komunikácie pri Botanickej záhrade (práce na preložke električkovej trate pod Mostom Lafranconi začali už na jar 1989 vybudovaním dočasnej preložky pri Lafranconi), ktorá bola do prevádzky daná spolu s rekonštruovanou traťou. Pôvodná trať a cesta medzi internátom Družba a križovatkou s Mlynskou dolinou viedla cez dnešný areál Botanickej záhrady.

Ako písal vtedajší Večerník, spočiatku bolo tempo prác na stavbe ukážkové, ale po privatizácii Železničného staviteľstva, ktoré práce realizovalo, sa postup rekonštrukcie výrazne spomalil a dva týždne pred plánovaným termínom spustenia premávky električiek bolo na stavbe množstvo nedokončenej práce a nebol natiahnutý ani meter troleja, keďže elektromontážnemu závodu chýbalo 12 kilometrov káblov. Po kritickom článku vo Večerníku sa práce opäť rozbehli maximálnym tempom a plánovaný termín obnovenia premávky električiek sa stihol, i keď možno na úkor kvality prác. Dokončovacie práce však pokračovali aj počas jesene (napr. osadenie prístreškov na zastávkach, sadové úpravy).

Od rekonštrukcie trate v roku 1992 prešla karloveská radiála viacerými úpravami. Pôvodné presklené a osvetlené zastávkové prístrešky s reklamným panelom boli z dôvodu neustáleho poškodzovania viackrát rekonštruované až do poslednej podoby so zaplechovanými spodnými časťami. V jednom prípade prišlo aj k presunu zastávky - nástupište Molecova v smere do Dúbravky, ktoré bolo pôvodne hneď za oblúkom pri Riviére, bolo na prelome tisícročí presunuté ku križovatke Karloveskej a Molecovej. V roku 2000 bolo prebudované prepojenie trate medzi tunelom a nábrežím z dôvodu výstavby pamätníka Chatama Sófera, čo bolo spojené so zrušením zastávky pri tuneli pre linky premávajúce cez tunel. V roku 2001 boli za účelom zníženia kolíznych bodov zrušené priecestia na Botanickej pri vyústení Líščieho údolia a nad zastávkou Segnerova. Na ďalších priecestiach bol pôvodný asfalt postupne nahradený gumokovovou konštrukciou. Na viacerých križovatkách a priechodoch bola postupne vybudovaná cestná svetelná signalizácia, ktorá napríklad pri obratisku Karlova Ves narobila viac škody ako úžitku a preto bola neskôr vypnutá. Najkontroverznejšou úpravou bola náhrada reťazovkového trolejového vedenia v úseku Molecova - obratisko Karlova Ves roku 2005 za klasické vedenie, čo niektorí prirovnali k montáži retardérov na diaľnicu. Po tejto náhrade prišlo v danom úseku viackrát k strhnutiu trolejového vedenia.

Úsek obratisko Karlova Ves - Hanulova, ktorý sa bude modernizovať od septembra do decembra 2019, prešiel poslednou rekonštrukciou v rokoch 2001 (obratisko Karlova Ves - Dolné Krčace, pri zachovanej jednokoľajnej premávke električiek), 2004 (Dolné Krčace - Harmincova, za úplnej výluky električiek) a 2006 (Harmincova - Hanulova, za úplnej výluky električiek). Zastávky sa však nerekonštruovali (s výnimkou úpravy hrán nástupíšť).

Zdroj: imhd.sk

Modernizácia električkových radiál

(METRO Bratislava, a.s.)

Projekt Modernizácia električkových tratí v hlavnom meste SR Bratislava – PD bude pozostávať z nasledujúcich častí:

 1. Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála
 2. Modernizácia električkových tratí - Ružinovská radiála
 3. Modernizácia električkových tratí - Vajnorská radiála

realizovaná Hlavným nnestom Slovenskej republiky Bratislava v rámci údržby a rozvoja dopravného systému v Bratislave.

METRO Bratislava a.s. poskytuje výkonnú inžiniersku činnosť, súčinnosť a odbornú pomoc pri kontrole výstupov jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie jednotlivých radiál.

1. Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko – Karloveská radiála

Názov stavby: Električková trať Dúbravsko – Karloveská radiála

Okres: Bratislava I., Bratislava  IV.

Kraj: Bratislavský Katastrálne územie: Staré Mesto, Karlova Ves, Dúbravka 

Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

Generálny projektant: REMING CONSULT, a.s., Trnavská cesta č.27, 831 04 Bratislava 3

Zhotoviteľ stavby: Skupina/Združenie dodávateľov: “DK RADIÁLA” zastupené vedúcim členom:TSS GRADE, a.s., členom: Metrostav a.s., oprávená podnikať na území SR prostredníctvom organizačnej zložky: Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava, Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., ELZA – Elektromontážny závod Bratislava, a.s.

Požiadavka na modernizáciu predmetnej električkovej trate vychádza predovšetkým z jej technicky zastaraného a v súčasnosti už nevyhovujúceho stavu. Snaha zmodernizovať úsek Dúbravsko – Karloveskej radiály nadväzuje na koncepciu postupnej obnovy koľajovej infraštruktúry Hlavného mesta SR Bratislava, zvyšovania výkonnosti hromadnej dopravy na území mesta Bratislava a kvalitatívneho posunu komfortu cestujúcich využívajúcich tento druh dopravy.

Hlavným účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate pre dosiahnutie nasledovných kritérií: 

 • zvýšenie traťovej rýchlosti,
 • zvýšenie priestorovej priechodnosti,
 • zvýšenie únosnosti koľajového spodku,
 • zvýšenie bezpečnosti prevádzky,
 • zvýšenie bezpečnosti cestujúcich,
 • zvýšenie kultúry, komfortu a plynulosti cestovania,
 • zníženie negatívnych dopadov koľajovej prevádzky na obyvateľstvo,
 • zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia.

Stavba rieši modernizáciu jestvujúcej dvojkoľajnej električkovej trate s rozchodom 1000mm vedenou v intraviláne hlavného mesta SR Bratislavy. Prechádza katastrálnymi územiami mestských častí Staré Mesto, Karlova Ves a Dúbravka. Stavba je situovaná v pôvodnom trasovaní jestvujúcej električkovej trate v dĺžke cca 6,77 km. Úsek trate začína od tunela pod Hradným vrchom a končí v križovatke ulíc M. Sch. Trnavského s Hanulovou/Bagarovou. Predmetná električková trať je v súčasnosti vedená na samostatnom telese oddelenom od súbežných cestných komunikácií, ktoré lemujú trať po oboch jej stranách obrubníkmi alebo zeleným pásom.

Navrhovaná stavba má charakter modernizácie. Harmonogram výstavby je navrhnutý tak, aby počas realizácie stavby prevádzka na súbežnej mestskej komunikácii bola rušená v minimálnom rozsahu. Prevádzka na električkovej trati bude zrušená počas realizačných prác v obratisku v Karlovej Vsi. Počas realizácie jednotlivých úsekov trate (od priecestia k priecestiu) je uvažované s lokálnou jednokoľajnou prevádzkou.

Modernizácia električkovej trate Dúbravsko – Karloveská radiála v úseku tunel - Molecova - Karlova Ves - Hanulova

Hlavné zmeny:

 • opačne otočené nástupištia zastávky PKO (čelom k sebe)
 • zrušený prejazd "pri Machnáči"
 • výťahy na zastávke Botanická záhrada
 • ochranné ostrovčeky a výstražná signalizácia na priechode cez trať s napojením na Svrčiu ul.
 • prestupný uzol Molecova riešený pridruženými nástupiskami pre autobusy a trolejbusy → budú stáť vedľa električiek, čím sa zruší nutnosť prechádzania cez križovatku
 • zrušený prejazd "pri kostolíku" → z dôvodu realizácie odstavnej koľaje, náhradou bude povolené otáčanie pred zastávkou Segnerova v smere z Karlovej Vsi, od mesta bude možné otáčanie za zastávkou Segnerova
 • zrušená zastávka Jurigovo námestie, posunutie zastávky Segnerova smerom do mesta
 • zrušená križovatka Segnerova, z ulice Segnerova a Nábělkova bude povolené iba pravé odbočenie, otáčanie umožnené na novovybudovaných prejazdoch v blízkosti zastávky Segnerova
 • rozšírená zastávka Segnerova (dnes najužšie nástupiská v meste), doplnené priechody pre peších aj v hornej časti zastávky
 • zastávka MiÚ Karlova Ves bude upravená (na základe požiadavky MČ) → nástupisko v smere do mesta sa posunie pred priechod pre peších
 • zrušený prejazd "pri kostole" v Karlovej Vsi
 • v zastávke Borská zmodernizovaný podchod a priechod pre peších bližšie k zastávke
 • obojsmerné obratisko pre električky Karlova Ves s možnosťou prestupu cestujúcich na autobus náhradnej dopravy - z jednej strany nástupiska bude stáť električka a z druhej autobus
 • integrovaná zastávka Damborského, kde budú zastavovať električky aj autobusy, modernizovaný podchod s nástupiskami oproti sebe, z druhej strany nástupísk budú úrovňové priechody pre peších
 • trať s vegetačným krytom (minimalizácia hlučnosti a vibrácií) od tunela po obratisko Karlova Ves a od križovatky s Harmincovou až po koniec modernizovaného úseku, v ostatnom úseku prijaté opatrenia na minimalizáciu hluku a vibrácií

Projekt modernizácie bol pripravovaný spoločnosťou REMING CONSULT, a.s., v spolupráci s odbornými útvarmi magistrátu hlavného mesta, zástupcami mestských častí, dopravného podniku, polície a odbornej verejnosti. Pri realizácii projektu sa predpokladá spolufinancovanie z prostriedkov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby (pôvodný termín ukončenia výberu bol 29.06.2018) sa vzhľadom na komplikáciu procesu, konaním o námietkach predĺžil. Dňa 05.06.2019 došlo k uzatvoreniu zmluvy s víťazným uchádzačom, ktorým je konzorcium „DK Radiála“, pod ktoré patria firmy TSS Grade Bratislava, Metrostav Praha, Metrostav Bratislava, Swietelsky-Slovakia Bratislava a ELZA-Elektromontážny závod Bratislava. Ponúkol najnižšiu cenu za zhotovenie diela 65 119 902,56 eur s DPH. (Odhadovaná hodnota zákazky bola: Hodnota bez DPH: 55 926 230 EUR bez DPH.)

Dĺžka trvania zákazky / rekonštrukcie: 15 mesiacov

Predpokladané termíny realizácie stavby (vzhľadom na predĺženie procesu verejného obstarávania sa termíny posunuli):

 • začiatok výstavby 06/ 2019
 • dokončenie výstavby 09/2020.

Mesto bude modernizáciu financovať pomocou eurofondov, ktoré pokryjú 85 % nákladov, 5 % má hradiť mesto, 10 % štát.

Zdroj: metroba.sk

 

Rekonštrukcia dúbravsko-karloveskej radiály prinesie obmedzenia, štartuje v júni

(reality.trend.sk, 6. 6. 2019, 15:07, TASR)

rekonštrukcia dúbravsko-karloveskej radiály prinesie obmedzenia

Zdroj: Mesto Bratislava

Očakávaná rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály sa začne 22. júna a potrvá do septembra 2020. Rozdelená bude na viacero etáp. Mesto podpísalo zmluvu so zhotoviteľom prác – konzorciom firiem DK Radiála, za 65,1 milióna eur s DPH. V dôsledku prác bude nasledujúce mesiace na viacerých miestach Karlovej Vsi a Dúbravky obmedzená doprava vrátane výluky električiek. Informovali o tom vo štvrtok zástupcovia hlavného mesta.

Radiála denne prepraví do centra mesta a z neho viac ako 30-tisíc cestujúcich. Mesto preto počíta s tým, že dosah rekonštrukcie na dopravu a aj komfort obyvateľov bude veľký.

„Od 22. júna do 20. decembra nás čakajú prvé dve etapy rekonštrukcie radiály. Obnova radiály je nevyhnutná, ak by sme k nej nepristúpili, hrozilo by nám pre havarijný stav jej kompletné odstavenie. Po rekonštrukcii však bude rýchlejšia, tichšia a bezpečnejšia,“ povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Nová trať skráti cestu o tri minúty

Cestovanie z konečnej električiek v Dúbravke k tunelu sa po modernizácii skráti o tri minúty aj vďaka preferencii električiek na všetkých križovatkách. Veľké prestupné uzly, zastávky Molecova a Damborského, budú riešené ako integrované prestupné zastávky.

Dôjde k vybudovaniu nových nástupísk zastávok, vybavených osvetlenými prístreškami pre cestujúcich, s automatmi na výdaj cestovných lístkov aj s elektronickým informačným systémom. Prístup k nim bude bezbariérový.

Vjazd električiek do obratiska v Karlovej Vsi bude umožnený aj zo smeru Dúbravka, čo prispeje k uľahčeniu riešenia náhradnej dopravy počas mimoriadnych odstávok električkovej premávky. Veľká časť trate bude zazelenaná.

V prvej fáze rekonštrukcie od 22. júna do konca septembra príde k výluke električiek od Molecovej ulice až po konečnú v Dúbravke. Výluka električiek v čase modernizácie Dúbravsko-karloveskej radiály bude riešená náhradnou autobusovou dopravou – linka X5, a posilnením liniek 29, 83 a 84. Linka X5 bude v plnej miere zabezpečovať dopravu cestujúcich zo zastávky Molecova – dočasnej konečnej zastávky električiek, ďalej do Karlovej Vsi a Dúbravky.

„Najnáročnejšia časť rekonštrukcie bude hlavne počas letných prázdnin, keď je nápor cestujúcich v ranných a popoludňajších špičkách najmenší. Z dôvodu neexistencie obratiska električiek na Molecovej budú do Karlovej Vsi vypravované výlučne obojsmerné električky,“ priblížil M. Vallo.

Obmedzenia aj pre šoférov

Po ukončení prvej etapy sa spustí doprava električiek na koniec Karlovej Vsi a náhradná autobusová doprava bude ďalej zabezpečovať dopravu z karloveského obratiska ďalej do Dúbravky. V tomto režime bude MHD fungovať do 20. decembra.

Dopravné obmedzenia počas modernizácie radiály sa dotknú aj individuálnej automobilovej dopravy, keďže pre manipulačné práce bude jeden zo štyroch jazdných pruhov zatvorený. Všetka cestná doprava cez Karlovu Ves v smere z Dúbravky bude vedená v dvoch pruhoch a doprava do Dúbravky pôjde len jedným vyhradeným pruhom.

Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová uviedla, že je to veľmi očakávaná, ale zároveň aj obávaná rekonštrukcia a bude skúškou pre mesto, Dopravný podnik Bratislava (DPB), cestujúcich i vodičov.

„Žiaľ, musíme prejsť obdobím, ktoré bude naozaj ťažké. Veľmi kvitujem, že veľmi ťažké etapy rekonštrukcie sú načasované práve na letné obdobie, keď je najmenšia premávka v meste,“ povedala.

Verí, že si počas leta dokážu obyvatelia nastaviť a prispôsobiť životný režim tak, aby ťažkosti s dopravou boli minimálne. „Dostali sme prísľub, že bude súčasne pracovať niekoľko čiat,“ podotkla Čahojová s tým, že v najhustejšie obývanej sídliskovej časti obyvatelia budú zaťažení stavbou najkratší možný čas. Podľa starostky by sa práce nemali uskutočňovať v nočných hodinách. Ako tvrdí, nepožaduje to ani zhotoviteľ.

Kúpili jazdené autobusy z Rakúska a Nemecka

Predseda predstavenstva DPB Michal Dekánek spresnil, že rekonštrukcia bude rozdelená na etapy, prvé dve budú tento a ďalšie dve budúci rok. „Najskôr to bude etapa, kde sa budú meniť električkové výhybky pri tuneli, a potom to bude etapa od tunela až po Molecovu, po terminál, ktorý vznikne. Ukončenie sa predpokladá v septembri 2020,“ uviedol s tým, že budúci rok sa začne pracovať už na jar a najväčšia výluka, ktorá sa dotkne aj trolejbusov jazdiacich na Dlhé diely, sa začne v lete 2020.

M. Dekánek deklaruje, že DPB je na rekonštrukciu pripravený. Počet električiek bude dostatočný. Preškolili aj niektorých vodičov električiek na vodičov autobusov. V prípade kĺbových autobusov musel DPB pristúpiť ku krízovejšiemu riešeniu a nakúpil autobusy z „druhej ruky“ z Rakúska a Nemecka. Do Bratislavy by mali prísť v najbližších dňoch.

Mesto bude modernizáciu financovať pomocou eurofondov, ktoré pokryjú 85 percent nákladov, päť percent má hradiť mesto, desať percent štát. Konzorcium DK Radiála tvoria firmy TSS Grade, Metrostav, Swietelsky – Slovakia a ELZA - Elektromontážny závod Bratislava.

Rekonštrukcia sa bude týkať úseku električkovej trate od tunela pod Hradom po križovatku ulíc M. Sch. Trnavského a Hanulova v Dúbravke. Od tejto časti po jej koniec na ulici Pri kríži sa trať modernizovala v roku 2014. Podľa zámeru sa má kompletne vymeniť električkový zvršok aj spodok spolu s odvodnením. Obnoviť sa majú aj nástupištia.

Zdroj: reality.etrend.sk

 

Projekt rekonštrukcie Karlovesko-dúbravskej radiály prechádza záverečnými kontrolami

(Bratislavský Kuriér, Urbanizmus a výstavba, 19. 12. 2018, rl, tasr)

projekt rekonštrukcie karlovesko-dúbravskej radiály

Zdroj: Archív BK

Podklady k plnánovanej rekonštrukcii Karlovesko-dúbravskej radiály prešli v minulých dňoch kontrolou riadiaceho orgánu, ktorým je ministerstvo dopravy.

Ako nás ministerstvo dopravy a výstavby informovalo, „riadiaci orgán vykonal kontrolu pred podpisom zmluvy a zaslal prijímateľovi výzvu na podanie podnetu na výkon kontroly na Úrade pre verejné obstarávanie, ktorá musí byť vykonaná v lehote 30 dní od podania“.

Hlavné mesto vyhlásilo 13. novembra 2018 víťazného uchádzača v súťaži, ktorým sa stala skupina dodávateľov "DK Radiála".

Ide o firmy TSS Grade Bratislava, Metrostav Praha, Metrostav Bratislava, Swietelsky-Slovakia Bratislava a ELZA-Elektromontážny závod Bratislava.

Víťaz ponúkol najnižšiu cenu 65 119 902, 56 eura s DPH

Ako nás nedávno magistrát informoval, 26. novembra poslalo hlavné mesto dokumentáciu na kontrolu pred podpisom zmluvy na riadiaci orgán RO OPII.

Po tejto kontrole sa dokumentácia posiela ešte na kontrolu aj na ÚVO.

Ako nás informoval Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), podnet na túto zákazku ešte na úrad nebol doručený.

„V prípade, ak bude doručený na úrad podnet verejného obstarávateľa na začatie konania pred uzavretím zmluvy, úrad vykoná konanie v lehotách v zmysle zákona o verejnom obstarávaní“.

ÚVO pripomenul, že vo veci modernizácie električkových tratí Dúbravsko-Karloveská radiála úrad eviduje podanie námietok jedného z uchádzačov.

Úradu boli doručené 23. apríla 2018 a o námietkach meritórne rozhodol dňa 1. augusta 2018 (po doručení kompletnej dokumentácie zo strany kontrolovaného).

Voči rozhodnutiu bolo podané odvolanie, o ktorom rozhodla Rada úradu a toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 1. októbra 2018, dokumentácia bola kontrolovanému vrátená dňa 4. 10.2018.

Ako sme už dávnejšie informovali, v súťaži na rekonštrukciu Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály v Bratislave, ktorá bola vyhlásená v lete 2017 a "zasekla" sa pri vyhodnocovaní ponúk, nastal posun.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) napokon rozhodol v prospech hlavného mesta, ktoré tak môže v procese pokračovať. Kedy sa s obnovou radiály začne, však stále nie je známe.

Mesto to však musí stihnúť do konca roka 2023.

Rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej radiály sa bude týkať úseku električkovej trate od tunela pod Hradom po križovatku ulíc M. Sch. Trnavského a Hanulova v Dúbravke.

Od tejto časti po jej koniec na ulici Pri kríži sa trať modernizovala v roku 2014. Podľa zámeru sa má kompletne vymeniť električkový zvršok aj spodok spolu s odvodnením.

Obnoviť sa majú aj nástupištia. Celkové náklady na rekonštrukciu radiály môžu dosiahnuť sumu približne 67 miliónov eur. Mesto bude modernizáciu financovať pomocou eurofondov, ktoré pokryjú 85 percent nákladov, päť percent má hradiť mesto, desať percent štát.

Zdroj: bakurier.sk

 

Dlhoočakávaná modernizácia Dúbravsko-karloveskej radiály by sa mohla začať v roku 2019

(Bratislava 24, 14. 11. 2018)

dlhoočakávaná modernizácia dúbravsko-karloveskej radiály

Zdroj: bratislava.dnes24.sk

Úsek, ktorý prejde modernizáciou, prechádza tromi mestskými časťami – Starým Mestom, Karlovou Vsou a Dúbravkou.

V auguste 2017 vyhlásilo hlavné mesto súťaž na modernizáciu Dúbravsko-karloveskej radiály. Dnes je víťaz súťaže na zhotoviteľa konečne známy.

Zhotoviteľ je známy

Modernizáciu takmer sedemkilometrového úseku dvojkoľajnej trate medzi tunelom pod Hradným vrchom po križovatku ulíc M. Sch. Trnavského s Hanulovou/Ba­garovou ulicou zrealizuje konzorcium „DK Radiála“, pod ktoré patria firmy TSS Grade Bratislava, Metrostav Praha, Metrostav Bratislava, Swietelsky-Slovakia Bratislava a ELZA-Elektromontážny závod Bratislava za v súťaži najnižšiu cenu 65 119 902,56 eur s DPH. Informáciu zverejnil Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 13. novembra 2018.

Ak dôjde k uzatvoreniu zmluvy s víťazným uchádzačom, modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa dočkáme v budúcom roku.

Rekonštrukcia trate

Úsek, ktorý prejde modernizáciou, prechádza tromi mestskými časťami – Starým Mestom, Karlovou Vsou a Dúbravkou. Predpokladané obdobie rekonštrukcie, ktorá sa bude realizovať na štyri etapy, odhaduje magistrát na 15 mesiacov. Mesto bude modernizáciu financovať pomocou eurofondov, päť percent má hradiť mesto, desať percent štát a 85 percent EÚ.

Súčasťou zákazky je okrem rekonštrukcie samotnej trate tiež modernizácia 26 električkových nástupísk, úpravy a osvetlenie podchodov, prekládky inžinierskych sietí, úpravy trolejového vedenia, cestnej dopravnej signalizácie, elektrického ovládania výhybiek, úpravy cestných komunikácií, dopravného značenia počas výstavby, trvalého dopravného značenia a vegetačných úprav.

Naďalej nie je známe, ako budú riešené obchádzkové trasy a náhradná hromadná doprava v čase výluky električkovej dopravy.

Zdroj: dnes24.sk

 

Súťaž na zhotoviteľa modernizácie trate v Karlovej Vsi má víťaza

(Yes In My Bratislava, YIM.BA, Adrian Gubčo, 14. 11. 2018, 14:00)

súťaž na zhotoviteľa modernizácie trate karlovej vsi má víťaza

Zdroj: Bratislava – hlavné mesto SR

Portál iMHD.sk dnes informoval, že sú známe výsledky súťaže na zhotoviteľa modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály. Víťazom sa stalo konzorcium DK Radiála, ktoré ponúklo realizáciu úseku za cenu vyše 65 miliónov eur.

Združenie DK Radiála pozostáva z firiem TSS Grade Bratislava, Metrostav Praha, Metrostav Bratislava, Swietelsky-Slovakia Bratislava a ELZA-Elektromontážny závod Bratislava. Presná cena je 65.119.902 eur a 56 centov, čím o viac ako štyri milióny eur konzorcium predstihlo druhého súťažiaceho, skupinu dodávateľov Dúha-Zue.

Ako pripomína iMHD.sk, ak sa pristúpi k podpisu zmluvy s víťazným uchádzačom, modernizácia trate by sa mohla spustiť už v priebehu budúceho roka. Ide o výrazné meškanie oproti pôvodne plánovanému spusteniu realizácie ešte v roku 2017. Projekt zabrzdilo zdĺhavé povoľovanie aj vyhodnocovanie ponúk dodávateľov, do ktorého vstúpili rozličné námietky a odvolania, ktoré musel riešiť Úrad pre verejné obstarávanie.

Samotná modernizácia prinesie komplexnú rekonštrukciu električkovej trate v úseku od tunela na Nábreží arm. Gen. L. Svobodu až po zastávku Damborského v mestskej časti Dúbravka, kde nadviaže na dávnejšie obnovenú trať. Celková dĺžka úseku je približne 6.8 kilometra, obnovených bude 12 zastávok, pričom projekt ráta so zlúčením zastávky Jurigovo námestie a Segnerova.

Po modernizácii by sa mala výrazne zvýšiť rýchlosť a komfort cestovania. Predpokladom k tomu bude vybudovanie veľkého prestupného terminálu na Molecovej ulici, čím sa zlepší prestupovanie na Dlhé Diely, zriadenie prestupnej zastávky na Damborského, kde budú električky a autobusy prichádzať na tú istú zastávku, alebo zavedenie preferencie. Trať by mala byť čiastočne zatrávnená, čím sa odhluční, samozrejmosťou je bezbariérovosť alebo cyklopriechody.

Samotná modernizácia by mala trvať približne 1,5 roka, v prípade jej skorého spustenia by tak mohla byť nová trať dokončená a v prevádzke v priebehu roka 2020. Financovanie je na 85% hradené európskymi zdrojmi.

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály prispeje k zlepšeniu úrovne verejnej dopravy v tejto časti mesta, ktorá dosiahne európsky štandard. Obyvatelia sa každopádne musia pripraviť na náročné obdobie prestavby, počas ktorého bude obsluha riešená náhradnou autobusovou dopravou.

Mesto Bratislava však v tomto smere nevyužilo príležitosť a nenakúpilo dostatok kapacitných kĺbových autobusov. Realizáciu by tak mohla oddialiť ešte zložitá koordinácia s Dopravným podnikom, ktorý bude musieť nájsť adekvátne kapacity na zabezpečenie náhradnej dopravy.

Zdroj: yimba.sk