certifikátyELZA Elektromontážny závod Bratislava, a.s. je držiteľom platných certifikátov pre oblasti:

Politika ISM

V roku 2015 ELZA Elektromontážny závod Bratislava, a.s. bol za ekonomické výsledky v roku 2014 Národným informačným strediskom Slovenskej republiky, a.s. (NIS SR) vyhodnotený ako Bonitný podnik a získal Pečať bonity. Zároveň bol vyhodnotený aj ako Spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní a získal Pečať spoľahlivosti.

Bonitný model odráža odhad pravdepodobnosti a potreby prevencie pred platobnou neschopnosťou, s ohľadom na hlavné problémy a potenciálne zdroje rizík, na ktoré môžu vplývať faktory ako nízka kapitálová základňa, vykazované ročné straty, nedostatok zabezpečenia, krátka existencia finančnej histórie, nedostatočná likvidita, zmeny v odbytovom zabezpečení, platobná morálka a ďalšie...

Bonitný model je nástrojom pre porovnávanie bonity podnikov, v rámci celej SR, umožňuje jemnejšiu diferenciáciu v hodnotení, čo výraznejšie prispieva k rozlíšeniu výšky kreditného rizika medzi jednotlivými hodnotenými podnikmi. Má presnú a systémovú metodiku zohľadňujúcu všetky relevantné faktory, ovplyvňujúce bonitu podniku, ktorá je overovaná na základe indexov a to v priebehu času a pre jednotlivé segmenty trhu.

Odborní pracovníci firmy sú podľa profesného zamerania povinní absolvovať odbornú prípravu a periodickú skúšku a získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti a ďalšie osvedčenia, napr. Práca vo výškach a nad voľnou hĺbkou.

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike:

I.

Odborná spôsobilosť podľa § 19 odst. d Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.,

§ 20 Poučená osoba

§ 21 Elektrotechnik

§ 22 Samostatný elektrotechnik

§ 23 Elektrotechnik na riadenie činností alebo riadenie prevádzky

§ 24 Revízny technik

II.

Odborná spôsobilosť podľa Zákona NR SR 513/2009 Z.z. (O dráhach) a Vyhlášky 205/2010 Z.z. MDPT z 29. apríla 2010

§ 23 Poučená osoba

§ 24 Elektrotechnik

§ 25 Samostatný elektrotechnik

§ 26 Elektrotechnik na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky

§ 29 Revízny technik

Oprávnenia

ELZA Elektromontážny závod Bratislava, a.s. je držiteľom platných oprávnení pre činnosť na elektrických zariadeniach:

I. Oprávnenie vydané Technickou inšpekciou podľa § 14 ods.1, písm. a) a § 15 ods. 4 zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na druh činnosti:

S
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
O
Oprava vyhradených technických zariadení v rozsahu:
OU
oprava a údržba
R
rekonštrukcia
M
montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky

V rozsahu:

E1
technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
A
objekty bez nebezpečenstva výbuchu
B
objekty s nebezpečenstvom výbuchu

II. Oprávnenie udelené bezpečnostným orgánom podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.513/2009 Z.z. z 28.okt. 2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vykonávanie určených činností:

Montáž, opravy, rekonštrukcie, revízie pre elektrické zariadenia dráh:

E1
Elektrické rozvodné zariadenia dráh a elektrické stanice dráh bez obmedzenia napätia
E2
Elektrické siete dráh a elektrické rozvody do 1000V AC vrátane a 1500V DC vrátane
E3
Trakčné napájacie a spínacie stanice
E4
Trakčné vedenia železničných dráh
E4a
Trakčné vedenia električkových a trolejbusových dráh, prívodná koľajnica metra
E5
Elektrické zariadenia napájané z trakčného vedenia
E9
Náhradné zdroje elektriny na prevádzkovanie dráhy
E10
Skúšobné elektrických zariadení dráh
E11
Zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej
E12
Zariadenia na ochranu pred negatívnymi účinkami spätných trakčných prúdov
E13
Elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu, výbušných plynových atmosfér (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny (E13)

III. Oprávnenie udelené Obvodným banským úradom v Bratislave podľa § 41 ods. 1 písm. g) a miestne príslušný podľa § 38 ods.1 písm. c) bod 1. zákona SNR č.51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov:

Montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených elektrických zariadení.

IV. Oprávnenie č. 007-V-17 / IEZ 01-opr / EZ -A,B / O, S vydané Inšpekciou práce Ministerstva obrany Slovenskej republiky na vykonávanie určených činností platné na zariadeniach, pracoviskách a objektoch MO SR a Ozbrojených síl Slovenskej republiky v rozsahu:

E1
technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
E4
elektrický stroj, prístroj, rozvádzač
E5
elektrická prípojka nn
A
objekty bez nebezpečenstva výbuchu
B
objekty s nebezpečenstvom výbuchu