História a prebudenie zriaďovacej stanice Žilina - Teplička

(ASB.sk - odborný stavebný portál, 27.08.2012, krátené)

Dňa 4. marca 2012 bola spustená plná prevádzka zriaďovacej stanice Žilina – Teplička. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby nešlo o stavbu, ktorá sa dočkala svojho plnohodnotného uvedenia do prevádzky po viac ako 50 rokoch predprojektovej a projektovej prípravy a po viac ako 35 rokoch od začatia stavebných prác.

Celková genéza prípravy a realizácie stavby v rokoch 1960 – 1992

Rôzne štúdie a výskumné úlohy spracované na začiatku 60. rokov 20. storočia dokázali neúnosnosť rekonštrukcie existujúcich vlakotvorných staníc v Žiline a Vrútkach a jednoznačne preukázali výhodnosť výstavby novej zriaďovacej stanice v priestore medzi žst. Varín a žst. Žilina.

Z hľadiska celosieťovej vlakotvorby bola zriaďovacia stanica Žilina – Teplička zaradená do I. kategórie, t. j. medzi 10 základných vlakotvorných staníc 1. stupňa na území bývalej ČSSR, v ktorých sa predpokladalo spracovanie viac ako 3 000 vozňov za deň. Zriaďovacia stanica Žilina – Teplička predstavuje súbor stavieb situovaný v smere západ – východ vo voľnom priestore medzi okrajom mesta Žilina (koryto Váhu) a obcou Varín. Stavby sa nachádzajú na nezastavanom priestore po ľavej strane dvojkoľajovej železničnej trate Vrútky – Žilina od žkm 329,6 (žst. Varín) po žkm 335,2. Na pravú stranu prechádzajú v žkm334,9 spojovacou koľajou A2, ktorá mimo­úrovňovo (železničný nadjazd) križuje traťové koľaje a premosťuje Váh. V žst. Žilina osobná stanica sa v km asi 336,0 napája na existujúce traťové koľaje.

Základným cieľom súboru stavieb bolo zabezpečiť zvýšenú prepravu, zmodernizovať železničné zariadenia, sústrediť vlakotvorné práce zo žst. Žilina a žst.Vrútky na jedno miesto a zefektívniť železničnú dopravu.

Doterajšie dokumentácie

Ministerstvo dopravy bývalej ČSSR už v rokoch 1964 – 1966 zadalo vypracovať štúdie na nové kapacitné vlakotvorné zariadenia v priestore Žilina – Vrútky, a to v mieste dnešnej zastávky Teplička nad Váhom. Výsledná štúdia súboru stavieb bola spracovaná v roku 1973 (SUDOP Praha) a na jej základe sa vypracovali ďalšie stupne dokumentácie pre realizáciu 1. stavby (tranzitné koľajisko) zo súboru stavieb v rokoch 1975 – 1976. V rokoch 1977 – 1980 sa spracovala nová štúdia súboru stavieb spolu s projektovou úlohou 2. stavby a následne ďalšie stupne dokumentácie pre realizáciu 2. stavby. Táto sa ešte rozdelila na 1. a 2. etapu. Stavba sa realizovala v rokoch 1980 – 1992, no nebola dokončená. Podľa pôvodných investičných zámerov (ČSSR) mal byť celý súbor stavieb v plnom rozsahu dostavaný a uvedený do plnej prevádzky v roku 2000. V roku 1995 sa ešte spracovala dopravno-technologická štúdia, ktorej úlohou bol minimálny návrh riešenia dostavby zriaďovacej stanice. Toto bol posledný dokument, po ktorom stavba ostala ležať ladom.

Revitalizácia stavby po roku 2004 – projektová príprava

Areál zriaďovacej stanice od zastavenia výstavby v roku 1992 ostal opustený a bol vydaný napospas klimatickým vplyvom a záujmu rôznych skupín obyvateľstva, venujúcim sa zberu rozličných materiálov. V dôsledku toho došlo k úplnej devastácii rozostavaných pozemných objektov, prakticky k úplnej likvidácii vybudovaných častí trakčného vedenia a osvetlenia, a zarasteniu koľajiska náletovými krovinami a stromami. Až začiatkom roka 2004 sa opäť začalo vážnejšie hovoriť o dobudovaní a sprevádzkovaní zriaďovacej stanice. V tomto roku bola vypísaná súťaž na zabezpečenie projektovej prípravy stavby ŽSR, Žilina – Teplička zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa s tým, že realizácia sa bude financovať zo štrukturálnych fondov EÚ. Na základe výsledkov súťaže bola predprojektovou a projektovou prípravou stavby vrátane autorského dozoru, poverená spoločnosť PRODEX, spol. s r. o., Bratislava.

Revitalizácia stavby po roku 2004 – realizácia stavby

Na jar roku 2009 prebehol druhý tender na výber zhotovovateľa stavby, ktorý sa podarilo dotiahnuť do úspešného konca (prvý, vypísaný na jeseň roku 2008 bol zrušený). Víťazom súťaže na realizáciu stavebných prác sa stalo združenie Teplička, vedené českou spoločnosťou Eurovia CS, a. s., Praha. Ďalšími členmi združenia boli spoločnosti AŽD Praha, spol. s r. o., AŽD, a. s., Bratislava a ELZA – Elektromontážny závod Bratislava, a. s. Objednávateľom (investorom) boli Železnice Slovenskej republiky. Náklady na stavbu boli podľa víťaznej ponuky 122,890 miliónov eur. Koncom júla 2009 sa odovzdalo stavenisko a začali sa stavebné práce. Technický dozor investora na stavbe zabezpečovala na základe samostatného výberového konania firma SGS CzechRepublic, s. r. o.

Záver
Stavebné práce skončili v decembri 2011 a plná prevádzka by sa mala podľa predbežných plánov spustiť začiatkom apríla 2012. Zriaďovacia stanica vo vybudovanom rozsahu umožňuje špičkovo spracovať asi 1 200 nákladných vozňov za 24 hodín a odbaviť 45 končiacich a 41 odchádzajúcich nákladných vlakov. Realizácia a sprevádzkovanie zriaďovacej stanice Žilina – Teplička v rozsahu 2. stavby má veľký význam najmä pre mesto Žilina. Po jej sprevádzkovaní by sa totiž mala úplne zrušiť vlakotvorná činnosti v obvode zriaďovacia stanica Žilina a pozemky pri Váhu, na ktorých sa nachádzajú dnešné zriaďovacie obvody Stará a Nová Harfa, bude možné využiť na iné účely.

TEXT: Ing. Ivan Pisko, Ing. Peter Poláček (PRODEX, spol. s r. o.)

Celý článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.

Zdroj: http://www.asb.sk/inzinierske-stavby/zeleznica/historia-a-prebudenie-zriadovacej-stanica-zilina-teplicka

V Žilině začala další etapa rekonstrukce významného železničního uzlu

(silnice - železnice.cz, 28. 5. 2010)

Slovenská Žilina dostane přes 35 km nových kolejí. Za přítomnosti Ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenské republiky Ľubomíra Vážneho zde byla zahájena další etapa revitalizace nákladního železničního uzlu v katastru slovenských obcí Teplička nad Váhom, Žilina a Varín. Projekt realizuje EUROVIA CS, a. s., jeho investorem je Železnice Slovenské republiky.

Stavba má trvat do listopadu 2011. Jejím cílem je zlepšit situaci nedobudovaného železničního uzlu z 80. a 90. let minulého století.

„Jde o klíčovou stavbu, která pomůže železniční dopravě v přirozeném dopravním uzlu, kde se kříží několik důležitých tratí a koridorů. Díky ní dojde především ke zrychlení železniční dopravy, zjednodušení manipulace s nákladem a vyšší efektivitě dopravy,“ vysvětluje význam rekonstrukce Ing. Martin Borovka, předseda představenstva a generální ředitel společnosti EUROVIA CS.

Rekonstrukce se dotkne především stanice na řazení vlaků a jednotlivých nákladních vozů. Podle současné koncepce by kapacita soustavy v budoucnu měla pojmout až 5.500 vozů za den.

„V rámci stavby se upraví zemní těleso v celé stanici, zmodernizuje se více než 35 km kolejí včetně 100 výhybek, trolejového vedení a zabezpečovacího a oznamovacího zařízení,“ říká Ing. Radoslav Vilček, hlavní stavbyvedoucí EUROVIA CS. Opraveny budou také čtyři železniční mosty, provozní budovy a komunikace uvnitř areálu. Projekt počítá také s vybudováním vodovodního řadu z vodního zdroje Gbeľany a kanalizace.

Základní informace o stavbě:
Název stavby: ŽSR, Žilina Teplička seřaďovací nádraží, 2.stavba, 2.etapa
Lokalita: Žilinský kraj, Slovensko
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo
Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s., AŽD Praha s.r.o., Automatizácia železničnej dopravy, a.s., ELZA – Elektromontážny závod Bratislava a.s.
Projektant: PRODEX spol. s r.o.
Dokončení stavby: listopad 2011
Financování: spolufinancován z Kohezního fondu EU a zdrojů státního rozpočtu (Operační program Doprava)

Zdroj: http://www.silnice-zeleznice.cz/clanek/v-ziline-zacala-dalsi-etapa-rekonstrukce-vyznamneho-zeleznicniho-uzlu/