2016

Bratislava-Devín – obytný súbor Condominium Devín Bratislava. Pripojenie objektov obytného súboru na verejnú telekomunikačnú sieť, prekládky rozvodných skríň slaboprúdu, prípojky NN k domom, výstavba verejného osvetlenia, elektroinštalácie v jednotlivých rodinných domoch.

Objednávateľ: TEXO PARTNER, a.s., Bratislava

Dátum ukončenia preberacieho konania: 30. 11. 2016

Celková doba riešenia: 03/2015 – 12/2016

Bratislava – ulica Mlynské nivy, v okolí Autobusovej stanice Mlynské Nivy. Rekonštrukcia verejného osvetlenia, položenie káblov a chráničiek pod cestnou komunikáciou.

Objednávateľ: HB REAVIS MANAGEMENT, Bratislava

Dátum ukončenia preberacieho konania: 5. 9. 2016

Celková doba riešenia: 06/2016 – 08/2016

Bratislava – polyfunkčná stavba Twin City – Infraštruktúra. Riešenie a doplnenie vonkajšieho osvetlenia častí exteriérových komunikácií (9 stožiarov, 15 ks svietidiel, vyložníky, káblové vedenie v dĺžke 600 m. Preložka jedného trakčného stožiara trolejového vedenia v križovaní Továrenská ulice – s ulicou Mlynské nivy. Montáž informačných tabúľ DPMB. Práce súvisia s budovaním objektu administratívneho centra a úpravami jestvujúcich komunikácií.

Objednávateľ: HB REAVIS MANAGEMENT, Bratislava

Dátum ukončenia preberacieho konania: 5. 9. 2016

Celková doba riešenia: 06/2016 – 08/2016

Bratislava – zóna Lamačská brána. Rozvody verejného osvetlenia komunikácií – rozvádzače, stožiare, svietidlá, výložníky, káblové vedenia v celkovej dĺžke 1663 m.

Objednávateľ: BORY a.s. – Digital Park II, Bratislava

Dátum ukončenia preberacieho konania: 17. 8. 2016

Celková doba riešenia: 06/2016 – 07/2016

Bratislava – zóna Lamačská brána. Príprava územia – zóna A126. Rozvody vedenia 0.4 kV, pokládka chráničky, káblov.

Objednávateľ: BORY a.s. – Digital Park II, Bratislava

Dátum ukončenia preberacieho konania: 26. 11. 2016

Celková doba riešenia: 11/2016

Bratislava – zóna Lamačská brána. Preložka VO cesty II/505. Preloženie stožiaru z ostrovčeka, preloženie príslušných káblových vedení.

Objednávateľ: BORY a.s. – Digital Park II, Bratislava

Dátum ukončenia preberacieho konania: 17. 01. 2017

Celková doba riešenia: 12/2016

2015

Podhoroď – úprava NN siete napájanej z TS 1 a DP

Objednávateľ: Východoslovenská distribučná, a.s., Košice

Dátum ukončenia: 20.04.2015

Revúcka Lehota – nová trafostanica, úprava NN a DP.

Objednávateľ: Východoslovenská distribučná, a.s. Košice

Dátum ukončenia: 31.05.2015

Žilina – budovanie a modernizácia verejného osvetlenia.

Objednávateľ: Siemens, s.r.o.

Stavebník: Mesto Žilina

Dátum ukončenia: 05/2015

Žilina - Staré mesto – rekonštrukcia trafostaníc TS263/ts/306 a TS263/ts/113

Objednávateľ: Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s.

Dátum ukončenia: 30.6. 2015

Teplička nad Váhom – doplnenie verejného osvetlenia v obci

Objednávateľ: Obec Teplička nad Váhom

Dátum ukončenia: 07/2015

Podvysoká – osvetlenie priechodu pre chodcov v obci

Objednávateľ: Siemens s.r.o.

Dátum ukončenia: 07/2015

Kechnec –regenerácia centra obce

Zmluva o dielo č. 4905.4060057DDV/4

Objednávateľ: EUROVIA SK, a. s.

Dátum ukončenia: 31.8. 2015

Bratislava – polyfunkčná stavba Twin City – infraštruktúra 1. etapy. Prekládka napájacieho vedenia a ovládacieho vedenia Dopravného podniku Bratislava, riešenie vonkajšieho osvetlenia časti exteriérových komunikácií, súvisiace s budovaním objektov administratívneho centra a úpravami jestvujúcich komunikácií.

Objednávateľ: HB REAVIS Management, Bratislava

Dátum ukončenia: 8.10. 2015.

Višňové; Nimnica; Bojná; Hlohovec – rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obciach, v meste Hlohovec LED technológiou.

Objednávatelia: príslušné obce

Dátum ukončenia: 12/2015

Rajecké Teplice; Turčianske Jaseno; Zborov nad Bystricou – montážne práce, dodávka RVO (rozvádzačov vonkajšieho osvetlenia) a riadiaceho systému.

Objednávateľ: Siemens s.r.o.

Dátum ukončenia: 12/2015

2014

Bratislava - Lamačská brána BORY - rozvody verejného osvetlenia. Práce boli realizované v mesiacoch apríl - júl.

Objednávateľ: Bory, a.s. Bratislava

Senec - Obytný súbor Senec Gardens - polyfunkčná zóna juh - rozvody NN a realizácia vonkajšieho osvetlenia.

Investor: Senec Gardens, s.r.o., Hurbanovo

2013

Bratislava - mestská časť Devín, obytný súbor Condominium Devín - dodávka a montáž inžinierskych sietí (prípojka nn k rodinným domom, verejné osvetlenie, prekládka rozvodných skríň slaboprúdu, prípojka telekomunikačného kábla).

Objednávateľ: TEXO PARTNER, a.s., Bratislava

Bratislava - Podunajské Biskupice, Slovnaftská ulica - nové obchodné centrum Kaufland (demontáž verejného vonkajšieho osvetlenia, osvetlenie priechodu pre chodcov, nové areálové osvetlenie tvorené osvetľovacími stožiarmi, na ktorých sú namontované reflektory Philips.

Investor - stavebník: ZIPP Bratislava spol. s r.o.

2012 - 2013

Šajdíkove Humence - dostavba inžinierskych sietí a komunikácií v golfovom areáli Penati Golf Resort a mimoareálových inžinierskych sietí a komunikácií (areálové vonkajšie a vnútroareálové osvetlenie).

Investor - stavebník: Golf Residence, a.s., Bratislava

Práce pre: Doprastav, a.s. Bratislava

2012

­Bratislava - polyfunkčný areál Centrál (preložky TV trolejbusov a električiek; ovládanie výhybiek TV trolejbusov; preložka káblového vedenia vn; preložky napájacieho vedenia a ovládacieho kábla DPB; preložka verejného osvetlenia v súvislosti s výstavbou polyfunkčného objektu).

Objednávateľ: IMOS Brno, a.s.

Šajdíkove Humence - výstavba inžinierskych sietí a komunikácií v areáli golfového klubu.

Investor - stavebník: Golf Residence, a.s., Bratislava

Práce pre: Doprastav, a.s. Bratislava

Bratislava - reštaurácia McDonald´s, Prievozská ulica (prekládka trolejového vedenia, napájacieho vedenia a verejného osvetlenia z dôvodu výstavby nového objektu Mc Donald´s a s tým súvisiacimi stavebnými úpravami na Prievozskej ulici).

Objednávateľ: Rezidencia Strelkova s.r.o., Bratislava

Bratislava - Ružinov, administratívna budova Forum Business Center - Bajkalská ulica, Prievozská ulica (dočasná a definitívna preložka trolejového vedenia, napájacích a ovládacích káblových vedení pre trolejové vedenie a verejné osvetlenie v súvislosti s výstavbou novej administratívnej budovy).

Objednávateľ: HB REAVIS Management spol. s r.o., Bratislava

Bratislava - Materská škola Fedinova ul. 7, Bratislava - Stredisko sociálnych služieb Petržalka. Silnoprúdové a slaboprúdové rozvody, nemocničný signalizačný systém HAS 020.

Objednávateľ: TEXO PARTNER, a.s., Bratislava

2011

Nováky - rekonštrukcia verejného osvetlenia.

Práce pre: EUROVIA SK a.s., Žilina

2010

Rohožník - revitalizácia verejných priestranstiev v obci - časť pri potoku (verejné parkové osvetlenie).

Práce pre: TSS Pittel + Brausewetter s.r.o.

Bratislava - rekonštrukcia Zimného štadióna Ondreja Nepelu, 2. časť Prístupové komunikácie (osvetlenie zastávkových prístreškov, prípojka nn pre automaty cestovných lístkov, prípojka nn pre verejné osvetlenie (VO) Kalinčiakova ul., VO prístupovej komunikácie Kalinčiakova ul. - Trnavská ul., preložka VO Trnavská ul., preložka nn vedení ul. Odbojárov - Vajnorská ul., preložka trakčného vedenia (TV) električiek na Vajnorskej ul., ochrana káblových vedení vn, nn, preložka TV trolejbusov na Trnavskej ulici).

Práce pre: Doprastav a.s., závod Bratislava - Petržalka

Bratislava - Perla Ružinova - polyfunkčné centrum Mierová ul. (úprava pevných trakčných zariadení DPB, prekládka rozvodov nn - automaty cestovných lístkov, úprava VO na trakčných stožiaroch).

Práce pre: Eiffage Construction SR s.r.o., Bratislava

Bratislava - úprava križovatky ulíc Zámocká a Palárikova v Bratislave - Starom Meste (úprava a preložka verejného osvetlenia, úprava trolejového vedenia električiek).

Práce pre: URBIA ETA s.r.o., Bratislava

Bratislava - obytný komplex Dolce Vita na Vrakunskej ulici (preložka trolejového vedenia trolejbusov, preložka verejného osvetlenia). Práce pre: BSS, s.r.o., Bratislava

Bratislava - bytový dom Obydick, Račianska ul. (prekládka verejného osvetlenia).

Práce pre: ZIPP Bratislava, s.r.o.

2009

Bratislava - polyfunkčný objekt River Park - blok G (preložka trolejového vedenia a verejného osvetlenia).

Práce pre: METROSTAV SK a.s. Bratislava

Bratislava - Panenská ul. NNK (montážne a výkopové práce pre uloženie káblov nn, osadenie a montáž skríň PRIS, inštalačné prepojenie stúpacích vedení).

Práce pre: ENEX GROUP s.r.o., Piešťany