2016

Traťový úsek Dvory nad Žitavou – Nové Zámky – odstránenie havarijného stavu zemného telesa koľaje č. 2, v žkm 150,050 – 150,250. Nová trakčná podpera s hĺbkovým mikropilótovým základom, úpravy trolejového vedenia.

Dátum ukončenia preberacieho konania: 19. 12. 2016.

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky

Celková doba riešenia: 08/2016 – 12/2016

ŽST Nové Zámky – rekonštrukcia nástupíšť č. 2, 3 a 4 a informačného systému. Realizácie nových rozvodov nn a osvetlenia v zastrešenej aj nezastrešenej časti nástupíšť, oprava chodníkov, elektroinštalácia pre zdvíhaciu plošinu pre imobilných cestujúcich a osvetlenia podchodu a nástupíšť, úprava trakčného vedenia.

Dátum ukončenia preberacieho konania: 15. 06. 2016, 20. 9. 2016, 8.12. 2016.

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky

Práce pre: Texopartner a.s. Bratislava

Celková doba riešenia: 08/2015 – 12/2016

ŽST Jablonica – úprava trakčného vedenia, osvetlenia a rozvodov nn, káblov DOO z dôvodu rekonštrukcie koľajiska a výstavby nástupíšť.

Dátum ukončenia preberacieho konania: 4. 11. 2016.

Objednávateľ: Skanska SK a.s. Bratislava

Celková doba riešenia: 06/2016 – 11/2016

2015

ŽST Nové Zámky – rekonštrukcia nástupíšť a informačných systémov – 1. etapa. Rekonštrukcia nástupišťa č. 1. Úprava TV: montáž nových trakčných podpier, montáž stožiarov a brvien, úpravy trakčného vedenia. Úprava rozvodov NN a osvetlenia.

Dátum ukončenia: 27.11. 2015.

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Práce pre: TEXO Partner a.s., Bratislava

Celková doba riešenia: 07/2014 - 12/2017

ŽST Stará Turá – rekonštrukcia výpravnej budovy a priľahlých objektov vrátane plynofikácie. Elektroinštalačné práce v objektoch, vonkajšie osvetlenie koľajiska.

Objednávateľ / Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Práce pre: TEXO Partner a.s., Bratislava

Termín prác: 05 – 12 / 2015

ŽST Zvolen – komplexná rekonštrukcia EPZ Zvolen – realizácia. Vybudovaním nového EPZ (elektrické predkurovacie zariadenie) sa zvýšila spoľahlivosť napájania predkurovacích stojanov na vykurovanie a temperovanie vlakových súprav, čo má veľký vplyv na plynulé zabezpečenie dopravnej vlakovej cesty, zníženie nákladov na opravu, údržbu a prevádzku a tým zvýšenie komfortu cestujúcej verejnosti. V rámci objektu EPZ bola realizovaná základová konštrukcia pre novo osadzované prefabrikované bunky s technologickým zariadením EPZ, v samostatných častiach je riešená elektroinštalácia, vzduchotechnika a protipožiarna bezpečnosť stavby. V žst. Zvolen – osobná stanica sa rekonštruovalo existujúce EPZ 25/3 kV AC na vykurovanie a klimatizáciu železničných vozňov systémom 25/3/1,5 kV AC a k nemu prislúchajúce káblové rozvody nn a vn.

Objednávateľ / Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Termín prác: 10/2014 – 08/2015

Žilina – ŽSR, terminál intermodálnej prepravy Žilina, 1. etapa výstavby.

Objednávateľ: OHL ŽS a.s.

Stavebník: Železnice Slovenskej republiky

Dátum ukončenia: 05/2015

Borša – ŽSR, modernizácia trakčnej meniarne Borša.

číslo stavby A11007

1100034706/2013/5400/025

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky

Dátum ukončenia: 12/2015

2014

ŽSR – Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,5 - 159,1 pre traťovú rýchlosť do 160 km / hod. - III. etapa Zlatovce - Trenčianska Teplá. Elektromontážne práce - vonkajšie osvetlenie, NN vedenia, zemné práce, vonkajšie slaboprúdové rozvody.

Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Objednávateľ: "Združenie pod Brezinou" v zastúpení: TSS GRADE, a.s. Bratislava, BÖGL a KRÝSL, k.s. Praha, KONSTRUKTOR - INŽENJERING, Split.

ŽSR – zavedenie ERTMS (European Railway Traffic Management System) v úseku Bratislava - Žilina - Čadca - št. hranica SR/ČR. Práce na dvoch stavbách: I. stavba: Zavedenie ETCS v koridore VI - Žilina - Čadca - štátna hranica SR /ČR; II. stavba: Implementácia GSM-R do siete ŽSR, úsek Bratislava - Žilina - Čadca - št. hranica SR / ČR. Zemné práce pri elektroinštalačných prácach, kálové rozvody, elektrické rozvádzače.

Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Objednávateľ: PPA ENERGO, s.r.o. Bratislava

ŽST Trnava – rekonštrukcia staničnej budovy - prekrytie nástupíšť 3 a 4: úprava trakčného vedenia, osvetlenie nástupíšť, ohrev dažďových zvodov, demontáž osvetlenia. Demontáž a montáž elektroinštalácie v SO Elektroúsek, Automatická telefónna ústredňa, Veža. Rekonštrukcia 1. nástupišťa (úprava trakčného vedenia, NN a osvetlenia, elektrického ovládania výhybiek, ovládaní osvetlenia; úprava objektu vonkajšieho výpravcu a prístreškov pre nákladné plošiny.

Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Práce pre: TEXO PARTNERS, a.s. Bratislava

ŽST Bratislava-Predmestie – rekonštrukcia staničnej budovy. Dodávka a montáž silnoprúdových rozvodov NN, umelé osvetlenie a zemné práce.

Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Práce pre: TEXO PARTNERS, a.s. Bratislava

ŽSR, Trakčná meniareň Borša – realizácia stavby a modernizácia technologických prvkov na traťovom úseku (TU) 3201, Slovenské Nové Mesto – Čierna nad Tisou v staniciach Borša a Veľký Horeš. Práce na výmene transformátorov 110 kV a iných transformátorov, na výmene a modernizácie technológií rozvodní 110 kV a 22 kV, na rozvádzači a usmerňovači 3 kV, úpravách napájania TV a riadiaceho systému TM (trakčnej meniarne), kontajnerovej TM a ďalších komunikačných, zabezpečovacích a bezpečnostných systémoch. Kompletné práce na spínacej stanici Veľký Horeš.

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

ŽSR – TIP (terminál intermodálnej prepravy), kontajnerový terminál Žilina – práce na vonkajšom osvetlení a rozvodoch VN a NN. Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

2013

ŽST Trnovec nad Váhom – koľajisko vlečky Duslo, a.s. Šaľa. Modernizácia spádoviska železničnej dopravy (inštalácia a zapojenie elektrického riadiaceho rozvádzača, dvoch elektrických rozvádzačov s vnútorným vybavením pre 1 - 4 výhybky, 7 kusov vonkajšej výbavy pre ohrev výhybiek).

Investor - stavebník: OHL ŽS, a.s., Bratislava

ŽST Komárno - rekonštrukcia predajných priestorov REGIOJET (elektroinštalačné práce).

Objednávateľ: REGIOJET, a.s., Bratislava

ŽST Bratislava - Hlavná stanica - REGIOJET (zhotovenie troch samostatne meraných zásuvkových stojanov a prípojky nn pre vykurovanie vlakových súprav ku stojanom). Objednávateľ: REGIOJET, a.s., Bratislava

ŽST Bratislava - Hlavná stanica - odstavné koľajisko vlakov- komplexná rekonštrukcia elektrického predkurovacieho zariadenia vlakových súprav (EPZ).

Investor - stavebník: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

ŽST Bratislava - Predmestie - rekonštrukcia staničnej budovy (dodávka a montáž silnoprúdových rozvodov nn, umelé osvetlenie a zemné práce).

Investor - stavebník: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Objednávateľ: TEXO PARTNER, a.s., Bratislava

ŽST Senica - rekonštrukcia nástupíšť a koľají (úprava trakčného vedenia, rozvodov nn, rozvodov DOO) a rekonštrukčné práce v sociálno - prevádzkovej budove (dodávka a montáž umelého osvetlenia a vnútorných silnoprúdových rozvodov a bleskozvodu).

Investor - stavebník: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Objednávateľ: TEXO PARTNER, a.s., Bratislava

ŽST Bratislava - Vinohrady - mimoriadna udalosť - oprava zariadenia po poškodení následkom atmosférického prepätia (guľového blesku). Oprava domčeka pre kompenzačné meniče FKZ, oprava a obnova vnútorných a vonkajších náterov, oprava elektroinštalácie, prepojovacích káblov, izolátorov, vnútornej ovládacej skrine, montáž kompenzačných meničov, prístrojového transformátora, demontáž poškodeného dekompenzačného transformátora pre FKZ 11 a montáž dekompenzačného jednofázového suchého transformátora 27/5 kV.

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

ŽST Bratislava - Vinohrady (odbočka) - oprava vn rozvodov a technických zariadení distribučných TS, VN linka

Investor - stavebník: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

2012 – 2013

ŽST Bratislava hlavná stanica – komplexná rekonštrukcia trakčného vedenia.

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

2012

ŽST Bratislava - Hlavná stanica - odstavné koľajisko vlakov- komplexná rekonštrukcia káblového rozvodu nn a vybudovanie 16 ks zásuvkových stojanov.

Investor - stavebník: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Devínska Nová Ves - Zohor - komplexná rekonštrukcia železničného spodku a zvršku v spomenutom traťovom úseku.

Objednávateľ: Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s.

Bratislava Vinohrady - Tupého ulica - preloženie inžinierskych sietí v úseku Bratislava - Hlavná stanica - Bratislava Vinohrady zdôvodu havarijného stavu nn káblov ŽSR.

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

TNS Hronská Dúbrava - vybudovanie filtračno - kompenzačného zariadenia (FKZ) na napájacích staniciach striedavej trakcie ŽSR v TNS 110/27 kV

Investor - stavebník: Železnice Slovenskej republiky, Železničná energetika, Bratislava

ŽST Devínska Nová Ves, výhybňa Devínske Jazero - Stupava - komplexná rekonštrukcia železničného spodku a zvršku na traťovom úseku Devínska Nová Ves - Zohor

Investor - stavebník: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Práce pre: Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s.

ŽST Senica - rekonštrukciaprijímacej budovy (umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, bleskozvod, vonkajšie rozvody nn).

Investor - stavebník: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Objednávateľ: TEXO PARTNER, a.s. Bratislava

ŽST Tvrdošovce - výpravná budova - rekonštrukčné práce (elektroinštalácia, bleskozvod, rozvody nn, prípojka vn, vonkajšie osvetlenie, transformátorová stanica a diaľkové ovládanie odpojovačov).

Objednávateľ: TEXO PARTNER, a.s., Bratislava

2011 - 2013

ŽST Trnava - rekonštrukcia staničnej budovy a prislúchajúcich objektov.

Objednávateľ: TEXO PARTNER, a.s., Bratislava

2011 - 2012

Rekonštrukčné práce na železničných zastávkach a staniciach na trati č. 131 Bratislava - Dunajská Streda - Komárno: ŽST Nové Košariská (osvetlenie nástupíšť); Zastávka Miloslavov (rozvody nn a osvetlenie nástupišťa); Zastávka Kvetoslavov (úprava rozvodov nn; osvetlenie nástupíšť; rekonštrukcia elektroinštalácie koľajovej dráhy); Zastávka Malá Paka (rozvody nn a osvetlenie nástupišťa; prípojka nn); Zastávka Veľká Paka (rozvody nn a osvetlenie nástupišťa); ŽST Lehnice (úprava osvetlenia); Zastávka Michal na Ostrove (rozvody nn a osvetlenie nástupišťa); Zastávka Orechová Potôň (úprava rozvodov nn a osvetlenia); Zastávka Veľké Blahovo (úprava nn siete ZSE; rozvody nn a osvetlenie nástupišťa); ŽST Dunajská Streda (úprava rozvodov nn a osvetlenia).

Objednávateľ: Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s.

ŽST Kamenica nad Hronom - v súvislosti so zrušením železničnej stanice v Kamenici nad Hronom a jej prebudovaniu na traťový úsek sa demontovali všetky osvetľovacie stožiare a zrušili všetky káblové rozvody nn. Ďalej sa vykonali búracie práce oplotenia a rampy, staničná budova ostala, demontáž koľají č. 5 a 3, demontáž výhybiek, demontáž TV na koľajach č. 3 a 4, úprava koľajového zvršku, úprava trakčného vedenia a káblových vedení, demontáž rozvodov nn a osvetlení.

Objednávateľ: Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s.

2011

TNS Kozárovce - vybudovanie filtračno -kompenzačného zariadenia (FKZ) na napájacích staniciach striedavej trakcie ŽSR

Investor - stavebník: Železnice Slovenskej republiky, Železničná energetika, Bratislava

2010 - 2011

ŽSR – Žilina Teplička – zriaďovacia stanica – komplexné práce na trakčnom vedení, rozvodoch VN a NN a osvetlenie.

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Trnava (Výhybňa Nemčanka), žkm 4,509 - Cesta I/51 Trnava - severný obchvat, III. etapa - Dočasná úprava trakčného vedenia ŽSR. Zaistenie bezpečnosti pri budovaní cestných mostov nad elektrifikovanými koľajami vytvorením beznapäťových polí a ďalšími potrebnými úpravami trakčného vedenia pre zachovanie normálnej prevádzky železníc. Práce sa realizovali na úseku železničnej trate v dĺžke cca 60 m s križovaním 2 mostných cestných objektov.

Investor - stavebník: Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Bratislava Objednávateľ: Trnavská stavebná spoločnosť, a.s. (TSS GRADE, a.s.)

ŽST Bratislava - Hlavná stanica - rekonštrukcia 5. nástupišťa. Činnosti boli rozdelené do 17 stavebných objektov (SO), ktoré sa týkali prác na zastrešení 5. nástupišťa, jeho rekonštrukcii, úprave krytého schodišťa pri budove Atrakčného obvodu (AO), prác na úprave trakčného vedenia, vonkajšieho osvetlenia, elektrického ohrevu výhybiek, rozvodov nn, práce na železničnom spodku a zvršku a výhybkách. Sprievodné práce sa realizovali na úprave kanalizácie, vodovodu, vyhrievaní dažďových zvodov, oplotení od Jaskovho radu, výrube drevín.

Investor - stavebník: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

2010

Zemianske Kostoľany, ENO Nováky - výmena zastaraného osvetlenia pozdĺž železničnej trate - vlečky v areáli závodu Elektrárne Nováky. Práce sa realizovali na úseku s dĺžkou 345 m.

Objednávateľ: Slovenské elektrárne, a.s., závod ENO

2009

TNS Galanta - rekonštrukcia stanovíšť trakčných transformátorov T1 a T11, 110/27 kV v Trakčnej napájacej sieti (TNS)

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) Bratislava

2008 - 2009

ŽST Sereď - rekonštrukcia transformátorovej stanice 22/0,4 kV TS 13.

Investor - stavebník: Železnice Slovenskej republiky, Železničná energetika, Bratislava

ŽST Leopoldov - rekonštrukcia elektrického predkurovacieho zariadenia (EPZ), ktoré zabezpečuje predkurovanie vlakových súprav a vozňov.

Investor - stavebník: Železnice Slovenskej republiky, Železničná energetika, Bratislava

2007 - 2011

TNS Zohor, TNS Jablonica, TNS Galanta - vybudovanie filtračno -kompenzačného zariadenia (FKZ) na napájacích staniciach striedavej trakcie ŽSR v TNS 110/27 kV. Súčasťou objektov sú aj vodotesne odskúšané havarijné nádrže na olej pod transformátormi.

Investor - stavebník: Železnice Slovenskej republiky, Železničná energetika, Bratislava