2016

Bratislava – obratisko trolejbusov Gaštanová – úprava trolejového vedenia. Vloženie dvoch výhybiek z dôvodu zlepšenia prejazdnosti, výmena troch trakčných stožiarov.

Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Dátum ukončenia preberacieho konania: 23. 11. 2016

Celková doba riešenia: 24. 10. 2016 – 20. 11. 2016

Bratislava – meniareň Záhumenice – výmena traťových rozvádzačov R+660V a troch usmerňovačov s ovládacími skriňami, výmeny káblov.

Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Dátum ukončenia preberacieho konania: 13.11. 2016

Celková doba riešenia: 5. 9. 2016 – 9. 11. 2016

Bratislava – oblasť Legionárska ulica, Ružová dolina a Dolné Hony – výmena zastaralých a opotrebovaných traťových rozvádzačov pre tolejbusy v počte 14 ks. Úpravy káblových koncoviek, úpravy základov pod traťové rozvádzače, aplikácia ochranných antigrafiti fólií na 68 ks traťových rozvádzačov.

Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Dátum ukončenia preberacieho konania: 11.11. 2016

Celková doba riešenia: 5. 9. 2016 – 10. 11. 2016

Bratislava – stavebné úpravy komunikácie II/505 – Agátová ulica. Preložka verejného osvetlenia v rámci stavebnej úpravy cesty, zabudovanie nových štyroch stožiarov a 5 svietidiel, výmena káblových vedení v dĺžke 260 m.

Objednávateľ: BORY, a.s. – Digital park II

Dátum ukončenia preberacieho konania: 7. 11. 2016

Celková doba riešenia: 21. 9. 2016 – 7. 10. 2016

Bratislava – polyfunkčné mestské centrum Zuckermandel – úprava trolejového vedenia električkovej trasy v predmetnom úseku na Nábreží arm. gen. L. Svobodu. Osadenie troch nových oceľových ihlanových trakčných kombinovaných stožiarov s novými izolačnými konzolami a závesmi TV. Preloženie napájacieho vedenia DPB v celkovej dĺžke 6 x 255 m a kábla diaľkového ovládania DPB v dĺžke 255 m. Úprava verejného osvetlenia s osadením výbojkových svietidiel na dvoch trakčných a piatich osvetľovacích stožiaroch. Rozvod verejného osvetlenia káblovým vedením v dĺžke 410 m.

Objednávateľ: KONTI, a.s.

Dátum ukončenia preberacieho konania: 10. 06. 2016

Celková doba riešenia: 07/2015 – 08/2015

Bratislava – dopravné napojenie – preloženie a ochrana káblových vedení električkovej trate a trolejbusovej trate v oblasti Trenčianskej a Bajkalskej ulice.

Objednávateľ: Cesty Nitra, a.s.

Dátum ukončenia preberacieho konania: 31. 5. 2016

Celková doba riešenia: 03/2016 – 05/2016

Bratislava – dopravné napojenie administratívneho centra Reding na Račianskej ulici – križovatka, prístupová komunikácia Reding. Elektromontážne práce súvisiace s napájacím vedením. Dĺžka riešeného káblového vedenia 1118 m.

Objednávateľ: KONTI, a.s.

Dátum ukončenia preberacieho konania: 25. 04. 2016

Celková doba riešenia: 03/2016 – 20. 4. 2016

2015

Bratislava – nosný systém MHD prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie (Starý most, električková trať do Petržalky). 1. časť – Bosákova ulica – Šafárikovo nám. Budovanie nového trolejového vedenia, osvetlenia častí trate a zastávok, prípojok NN. Rekonštrukcia existujúceho trolejového vedenia v úseku Štúrova – Jesenského ulica a Šafárikovo nám. – Štúrova ulica. Rekonštrukcia verejného osvetlenia na Štúrovej ulici.

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Práce pre: EUROVIA SK, a.s., Košice, závod Bratislava

Dátum ukončenia: 15.12. 2015

Bratislava ­– modernizácia údržbovej základne DPB, a.s. –1. etapa. Základňa Hroboňova a Jurajov dvor – kompletná dodávka a montáž trolejového vedenia, dodávka a montáž silnoprúdových rozvodov.

Objednávateľ: DPB a.s., Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Práce pre: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Bratislava

Dátum ukončenia: 7.8. 2015

Bratislava – električková trať Radlinského – Štefanovičova, 1. etapa. Modernizácia zastávok električiek – rekonštrukcia plôch električkových zastávok v úseku medzi Radlinského ulicou a Kýčerského ulicou. Sú to zastávky STÚ (jednosmerná, pred Slovenskou technickou univerzitou) a zastávka Žilinská (obojsmerné). Zastávky boli vybavené tabuľami informačného systému a pod novou plochou zastávok boli uložené príslušné NN káblové vedenia a riešené chráničky pre budúce optické káble. Modernizácia trolejového vedenia električiek na Ulici Imricha Karvaša, Štefanovičovej ulici a Žilinskej ulici. Úpravy verejného osvetlenia.

Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Práce pre: TSS GRADE, a.s. Bratislava

Termín prác: 1.6. - 25.08. 2015

Košice – integrovaný dopravný systém osobnej koľajovej dopravy Košice – stavby IKD – vykonávanie prác na časti diela realizáciou elektromontážnych prác, stavebných objektov, stavieb a súvisiacich prác na obnove električkovej trate v úseku Námestie Maratónu Mieru – Staničné námestie.

Objednávateľ: Mesto Košice

Práce pre: Konzorcium DÚHA, a.s., Prešov + ZUE S.A., Krakov

Dátum ukončenia: 25.11. 2015

Košice – modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice – vykonanie časti diela – úpravy trakčného vedenia, ochrany a úpravy VN vedení, elektrické ovládanie výhybiek, elektrický ohrev výhybiek, ukoľajnenie, osvetlenie zastávok, napájacie a spätné káble, vonkajšie osvetlenie.

Objednávateľ: Mesto Košice

Práce pre: EUROVIA SK, a.s., Košice

Dátum ukončenia: 29.10.2015

Prešov – križovatka Ľubotice – Kronospan – prekládka trolejového vedenia, prekládka verejného osvetlenia, prekládka napájacieho vedenia.

Objednávateľ: Slovenská správa ciest

Práce pre: EUROVIA SK, a.s., Košice

Dátum ukončenia: 30.11. 2015

Prešov – cesta I/68 Prešov – Východná ulica; križovatka – prekládka RIS NN vedenia, prekládka verejného osvetlenia na Východnej ulici, úprava trolejového vedenia, prekládka napájacích spätných káblov.

Objednávateľ: Slovenská správa ciest

Práce pre: Doprastav, a.s., závod Prešov

Bardejov – juhozápadný cestný obchvat, prekládka VN 22 kV linky č. 459 v km 3,455, prekládka 22 kV linky č . 459 v km 3,840 – 4,250.

Objednávateľ: Slovenská správa ciest

Práce pre: EUROVIA SK, a.s. Košice

Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno) – dočasná úprava TV vedenia káblov v km 198,508; preložka 6 kV kábla ŽSR v žkm 251,827-252,335

Objednávateľ: EUROVIA SK, a. s.

Dátum ukončenia: 03/2015

2014

Bratislava – električková trať v Dúbravke. Rekonštrukcia električkovej trate v úseku Hanulova ul. - ul. Pri kríži. Rekonštrukčné práce sú plánované od 15. 7. 2014 do 15. 11. 2014. Zhotoviteľom rekonštrukcie trate je spoločnosť Metrostav a.s. spolu s firmou Hans Wendel s.r.o, Praha. Podzhotoviteľmi sú spoločnosti ELZA, a.s. Bratislava a NOPE, a.s. Bratislava. Celková dohodnutá cena zákazky je 8 272 850,70 € s DPH, pričom 85% má hradiť EÚ z kohézneho fondu, 10% zaplatí štát a 5% mesto Bratislava.

Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava

Práce pre: Metrostav, a.s. Bratislava; Hans Wendel s.r.o, Praha

Bratislava – Westend Quadrant - komunikácia a križovatka Dúbravská cesta - Lamačská cesta. Rekonštrukcia komunikácie a výstavba kruhového objazdu pred areálom SAV. Práce boli realizované od mája do júla 2014. Preložky verejného osvetlenia, trolejových stĺpov a trolejového vedenia.

Investor - stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava

Práce pre: KONTI, a.s. Bratislava

Bratislava – trolejbusová trať na Trenčianskej ulici. Výstavba 400 metrového predĺženia trolejbusovej trate na Trenčianskej ul. od súčasného obratiska Ružová dolina po supermarket Lidl. Realizácia prác na stavebných objektoch (SO): trolejové vedenie, napájacie vedenie, ovládanie výhybky, dozbrojenie meniarne Ružová dolina. Práce boli realizované od apríla do júla, skúšobná prevádzka je plánovaná od augusta do októbra 2014.

Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava

Zhotoviteľ: ELZA, Elektromontážny závod Bratislava, a.s.

2013 – 2014

Prešov – cesta I/68 Prešov – odbočka Škultétyho ulica, ZVL

Práce na novej ceste v rámci výstavby južného obchvatu mesta. Preložky vzdušných VN 22 kV vedení, preložky a prípojky NN vedení, rozvodov, preložky a úpravy káblov pre zabezpečovaciu a oznamovaciu techniku, rekonštrukcia a výstavba verejného osvetlenia.

Investor: Slovenská správa ciest (SSC)

Práce pre: HANT BA DS, a.s. Považská Bystrica

2013

Bratislava – trolejbusová trať konečná – Gaštanová ulica. Rekonštrukcia a modernizácia trolejového vedenia na jestvujúcej trolejbusovej trati na Gaštanovej, Valašskej, Hýrošovej ulici a na ulici Západný rad. Zlepšenie prejazdu trolejbusov výmenou starého podvesného systému trolejového vedenia za ťahový, výmena trolejových stĺpov, osvetlenia trolejových a káblových rozvodov. Prepojenie na jestvujúce dopravné a technické zázemie v súvislosti so zabezpečením fungovania integrovaného dopravného systému.

Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava

Investor - stavebník: GIB (Generálny investor Bratislavy)

Bratislava - trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica.Z technického hľadiska ide o novú trolejbusovú trať z Patrónky, cez Lamačskú cestu na Cestu pri Červenom moste až po Vojenskú nemocnicu, s napojením na jestvujúcu trolejbusovú trať z Kramárov. Na stavbe sa realizovali nové trakčné stožiare na trati, ktoré zároveň slúžia pre verejné osvetlenie, demontáž starých stožiarov, preloženie jestvujúceho trolejového vedenia, nové trolejové vedenie, výhybky, káblové rozvody, vybudovanie novej zastávky MHD pred Vojenskou nemocnicou a rekonštrukcia jestvujúcej zastávky na protiľahlej strane komunikácie, úprava cestnej svetelnej signalizácie v križovatke Patrónka a v križovatke Lamačskej cesty s Cestou na Červený most, ktoré vyplynuli z vybudovania novej trolejbusovej trate.

Objednávateľ: Hlavné mesto SR Bratislava

Investor - stavebník: GIB (Generálny investor Bratislavy)

Bratislava - električková trať na Račianskej ulici v jej križovaní s Peknou cestou. Oprava cestného prejazdu cez električkovú trať vrátane priľahlého úseku koľajovej trate a úseku zastávok MHD Pekná cesta na Račianskej ulici, výmena koľají a ich upevnenia, zhotovenie dlažby v úseku zastávky MHD a za žľabom v celkovej dĺžke 62,5 m obojsmerne (výmena koľajníc v celkovej dĺžke 250 m).

Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Práce pre: RAIL WAYS, spol. s r.o.

2012

Bratislava - oprava trolejového vedenia trolejbusov v obratisku pri cintoríne Ružinov, posúdenie a výmena trakčných stožiarov - stožiar č. 1203/55, Saratovská ulica, posúdenie a výmena trakčných stožiarov - stožiar č. 308/41, Vajnorská ulica, výmena rozvádzača R +660 V v meniarni Dolné Krčace, montážne práce na trakčnom vedení, - meniarne Zlaté piesky, Leškova ul., Veterná ul., Martanovičova ul.

Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s. - Bratislava

Bratislava - električková trať v úseku Čabelkova križovatka - Kyjevská ul. Oprava havarijného stavu koľajového oblúka v dĺžke cca 120 m obojsmerne. (výmena železničného koľajového zvršku vrátane podložia, smerovej a výškovej úpravy koľajníc, zosúladenie vzdialenosti koľajového pásu s nástupištnou hranou zastávky MHD v zmysle platných noriem).

Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Bratislava - oprava trolejového vedenia trolejbusov v obratisku pri cintoríne Ružinov (trakčné stožiare, elektrické a mechanické výhybky, prevesové a závesové zostavy, trolejové drôty).

Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s.

2011 - 2012

Bratislava - komplexná rekonštrukcia trolejbusovej trate Pražská ulica - Hroboňova ulica v MČ Bratislava - Staré Mesto

Investor - stavebník: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Objednávateľ: Hlavné mesto Bratislava - GIB pre užívateľa: DPB a.s., Bratislava

2011

Rýchlostná cesta R1 Beladice - Tekovské Nemce (preložka diaľkového kábla ZSE v km 4,500).

Objednávateľ: Gravia Construction, s.r.o.

Bratislava - trolejbusová trať Pražská - Hroboňova v MČ Bratislava - Staré Mesto (rekonštrukcia a výstavba trolejbusovej trate).

Objednávateľ: Hlavné mesto Bratislava, GIB

Bratislava - Bory - multifunkčný komplex komerčnej zóny Lamačská brána, Bratislava IV (UTS - uzol telekomunikačných služieb; Kamerový dohľad v križovatke OK3 - 1. fáza; Prípojka nn pre VO podjazdu pre cyklistov - 1. fáza; Prípojka nn pre Informačný systém z TS 1-87; Verejné osvetlenie okružnej križovatky OK2).

Investor - stavebník: PENTA Investments

Objednávateľ: Doprastav, a.s. Bratislava

2010

Bratislava - električkový tunel pod hradom (preložka verejného osvetlenia pred východným portálom tunela na Skalnej ulici v rámci úprav vodovodu prechádzajúceho cez tunel; odpojenie trolejového vedenia, ovládanie a ohrev výhybky, preložka napájacích káblov trolejového vedenia, nové trolejové vedenie).

Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Bratislava - električková trať Krížna, úsek Legionárska ul. - Trnavské mýto, Bratislava (trolejové vedenie električiek, napájacie a spätné vedenie DP, ovládanie výhybiek, ohrev výhybiek, opatrenia v zóne TV, svetelná signalizácia pre električky, električkové zastávky, zastávkové prístrešky, osvetlenie prístreškov, prípojka nn pre cestovné lístky, trolejové vedenie trolejbusov v križovatke Krížna - Legionárska a Trnavské mýto).

Objednávateľ: Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Bratislava - Lamačská brána - Bory, I. etapa, Bratislava IV (prekládky telekomunikačných káblov, rozvody nn (0,4 kV) verejného osvetlenia, inštalácia verejného osvetlenia v súvislosti s výstavbou okružných križovatiek).

Objednávateľ: Doprastav, a.s., závod Bratislava - Petržalka

2009

Rýchlostná cesta R1 Nitra, západ - Selenec - preložka nn kábla ŽSR pre releové zariadenie; preložka vedení ŽSR v km 8,020).

Objednávateľ: Gravia Construction, s.r.o.