19.08.1998 | DANIELA ZVERKOVÁ

Kamenné námestie patrí už oddávna k najrušnejším dopravným križovatkám v Bratislave. Prechádzajú tade električky prakticky zo všetkých smerov a križujú sa nielen s automobilmi, ale aj s množstvom chodcov na cestách. Mimoúrovňové kríženie chýba. Električkový uzol sprevádzkovali po dnes už predposlednej rekonštrukcii začiatkom 80. rokov.

Odvtedy sa dopravná záťaž podstatne zvýšila, technické riešenie sa zhoršilo a navyše, námestiu chýbal mestotvorný vzhľad. Dôvodom rekonštrukcie však boli predovšetkým vážne poruchy káblových rozvodov a výhybiek. Okrem toho hrozili nebezpečné situácie, napríklad vykoľajenie električiek, v prípade poškodenia podzemných rozvodov plynu a vody aj vážnejšie nehody.

Rekonštrukcia električkového uzla na Kamennom námestí bola súčasťou projektu postupnosti opráv všetkých električkových tratí v Bratislave, ktorej projektová príprava sa začala v rokoch 1992 až 1993. Dopravoprojekt, a.s., Bratislava dokončil projekt v roku 1995, keď sa malo začať s realizáciou.

V tomto období nebol k dispozícii dostatok finančných zdrojov, nuž sa oprava odsúvala a technický stav električkového uzla sa zhoršoval. "Nakoniec bolo potrebné pristúpiť k radikálnemu riešeniu, keď už malé opravy výhybiek, koľají, zádlažby a káblových rozvodov nepostačovali. K slovu prišla systémová oprava a komplexná rekonštrukcia," tvrdí riaditeľ rezortu technickej infraštruktúry Dopravného podniku, a.s., Bratislava Jaroslav Jelšík.

Štruktúra financovania

Pôvodne Dopravný podnik túto stavbu nezaradil ani do tohtoročného plánu. Dostala sa tam až na základe kontroly Štátneho dráhového úradu a radikálneho rozhodnutia o zastavení prevádzky v apríli 1998. "Predložili sme materiály na prednostné schválenie finančných zdrojov mestskému zastupiteľstvu a 17. apríla tohto roku sa začalo s rekonštrukciou," konštatuje J. Jelšík.

Obnova Kamenného námestia si vyžiadala investície vo výške 87,6 mil. Sk. Projektové práce a inžinierska činnosť stáli 2,1 mil. Sk. Viac ako 54 mil. Sk poskytlo Hlavné mesto SR Bratislava, z toho 25 mil. Sk putovalo z mestského fondu rozvoja bývania. Sumou 5,6 mil. Sk prispela mestská časť Staré Mesto a štátna dotácia dosiahla takmer 30 mil. Sk.

Hlavného dodávateľa, v súlade so zákonom č. 263/ 1993 Z.z. o verejnom obstarávaní, vybrali vo verejnej obchodnej súťaži ešte vlani. Stala sa ním firma Elza, s.r.o., Bratislava, ktorá má s výstavbou mestských dráh dlhoročné skúsenosti. To isté platí o hlavnom poddodávateľovi, spoločnosti Kodos, s.r.o., Bratislava. Napokon, prakticky všetky firmy, ktoré sa v súčasnosti zaoberajú železničnou výstavbou, vzišli z niekdajšieho štátneho podniku Železničné staviteľstvo.

Ponuka dodávateľa, ktorou vyhral výberové konanie na komplexnú dodávku celej stavby, znela na 81 mil. Sk. Zahŕňala predovšetkým zhruba tisíc metrov koľajovej trate, sedem výhybiek, tri kríženia a dve nové zastávky. To sú veci, ktoré každý okoloidúci vidí.

Čo však nevidí, pretože zostáva ukrytá pod povrchom, je systémová oprava podzemných inžinierskych sietí. Do tejto kategórie patria aj preložky rôznych podzemných zariadení. Výrazný podiel na celkovej investícii mali nové cestné komunikácie s celkovou plochou 817 m2 či úpravy chodníkov pre peších, ktoré bránia svojvoľnému parkovaniu vozidiel.

Na celom námestí sú bezbariérové prestupy, pribudne nová svetelná signalizácia. Ako uvádza J. Jelšík, nové vonkajšie osvetlenie už má skutočne vhodné parametre. Ďalšie úpravy zlepšili vzhľad námestia a zvýšili priepustnosť križovatky.

Práce navyše v rekordných termínoch

Finančný objem 81 mil. Sk vychádzal zo skutkového stavu Kamenného námestia v roku 1995. Medzitým sa v tomto priestore zmenili určité obchodno-spoločenské vzťahy, niektoré budovy získali iné funkcie, pribudli nové požiadavky správcov sietí a rozvodov. Navyše sa objavili siete, šachty a podzemné zariadenia, s ktorými pôvodný projekt nerátal. Najmä preto, že projektant pred tromi rokmi nedostal dostatok podkladov.

Pôvodný projekt napríklad neriešil zmenu obrubníkov. Rátal s klasickým asfaltom, kým v súčasnosti sa už na mimoriadne zaťažených križovatkách používajú modifikované asfalty s vyššou životnosťou. Správca telekomunikačných sietí si zase nárokoval špeciálne úpravy niektorých telekomunikačných šachiet.

Osobitnou kapitolou bola ochrana historickej mestskej studne, starej zhruba štyristo rokov. Zostala pod vozovkou cestnej komunikácie, ktorá sa presunula bližšie k obchodnému domu Tesco. "Nie sú v nej smeti, je prekrytá a zostane pre budúce generácie. Napríklad v prípade, že dôjde k inej situácii na námestí a studňa sa ocitne v chodníku, kde ju bude vidieť," hovorí J. Jelšík.

Ďalšie zvýšenie nákladov si vyžiadali medené rozvody káblov verejného osvetlenia, ako aj materiálové úpravy na trolejovom vedení. Ide o rôzne moderné prvky zahraničných firiem s vyššou životnosťou, ktoré sa ešte pred tromi rokmi nepoužívali. Zväčšil sa aj rozsah rozvodov kanalizácie a vodovodov. Celkové zvýšenie rozpočtových nákladov predstavuje 6,5 percenta, čo pri takomto rozsahu prác navyše nie je veľa.

Oprava mala podľa projektu z roku 1995 trvať štyri a pol mesiaca. Dodávateľ vo výberovom konaní ponúkol 20 týždňov, teda kratšiu lehotu výstavby. Tú sa podarilo skrátiť na 15 týždňov, čiže celá rekonštrukcia trvala od 17. apríla do 31. júla. To je 105 dní, pričom sa robilo nepretržite sedem dní v týždni a vo výnimočných prípadoch aj v noci. Vybúrané sute v celkovom množstve 14 700 m3 sa prísne separovali a uložili v predpísaných lokalitách.

Dominanta priestoru

Zámerom bolo dať námestiu mestotvorný charakter, čo sa aj podarilo. Najmä zásluhou zámkovej dlažby s celkovou plochou 5400 m2. Dominantou priestoru teda nie je električková trať, ale práve naopak, trať sa v námestí stráca a do popredia sa dostali komunikačné mestotvorné prvky.

Tzv. otvorený koľajový zvršok poznajú Bratislavčania, ale aj obyvatelia iných slovenských miest na vonkajších radiálach. Električková trať je výrazne oddelená od ostatných komunikácií a ponúka pohľad na nezakrytý kameň. Rozhodnutie o otvorených zvrškoch na vonkajších radiálach sa datuje od začiatku 90. rokov.

Ako uvádza J. Jelšík, bratislavský Dopravný podnik má spracovanú koncepciu rozvoja a postupnosti obnovy električkových tratí aj do ďalších rokov. Darmo - starnú, sú opotrebované. Pripravuje sa napríklad rekonštrukcia električkovej trate s uzatvoreným koľajovým zvrškom od Novej doby po železničnú stanicu Nové Mesto.

Mestská časť Nové Mesto hodlá v priľahlom okolí vybudovať veľké obchodno-spoločenské centrum. "Rešpektujeme záväzné stanovisko a zámery tejto mestskej časti. Trať by už ako mestotvorný prvok mala byť v kontexte tejto výstavby," uvádza J. Jelšík. Dopĺňa, že ďalšie v poradí budú rekonštrukcie úsekov Detvianska - Hybešova v Rači a od Nového mosta po Námestie Ľudovíta Štúra. Po zrekonštruovaní hotela Carlton sa bude musieť pristúpiť aj k oprave električkovej trate na Mostovej ulici.

Zdroj: eTrend.sk