Nová trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica bola úspešne odskúšaná

Od 5. augusta 2013 po nej budú premávať trolejbusy liniek 207, 211 a 212.

V nedeľu 4. augusta 2013 v popoludňajších hodinách boli vykonané skúšobné jazdy trolejbusov na novej trolejbusovej trati Patrónka - Vojenská nemocnica. Nová trolejbusová trať umožňuje obojsmernú premávku medzi Patrónkou a Vojenskou nemocnicou po Lamačskej ceste. Novinkou tak je možnosť premávky trolejbusov zo zastávky Patrónka priamo na Kramáre, ale i k Horskému parku a Hradu. Od 5. augusta budú po novej trati v rámci skúšobnej prevádzky premávať trolejbusové linky 211 a 212 na Kramáre a k Zimnému štadiónu a linka 207 cez Staré Mesto do Ružovej doliny.

V rámci stavby novej trate bola zrekonštruovaná i konečná zastávka pri Nemocnici sv. Michala (bývalá Vojenská nemocnica). Vybudované bolo nové nástupište trolejbusov a autobusov na Ceste na Červený most, ktoré nahradilo pôvodné nástupište pri kruhovej križovatke. Popri novej trati po Lamačskej ceste zostáva zachovaná i pôvodná trať po uliciach Pri Suchom mlyne a K Železnej studienke, avšak už bez pravidelnej premávky trolejbusov. Premávke bude slúžiť len v prípade výluk na trati cez Patrónku.

Stavba novej trolejbusovej trate prebiehala od apríla tohto roka a realizovala ju spoločnosť ELZA. Hlavné mesto na jej vybudovanie získalo nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ. Priebeh výstavby novej trate je zachytený v našej fotogalérii.

Obojsmerné trolejbusové prepojenie Patrónky a Vojenskej nemocnice po Lamačskej ceste nie je novinkou, v minulosti už takéto prepojenie existovalo. Prvý raz bolo toto prepojenie realizované pred 60 rokmi, v roku 1953 bola trolejbusová trať 12 premávajúca spod Hlavnej stanice cez Pražskú a Brniansku na Patrónku predĺžená až k Vojenskej nemocnici. Táto bola neskôr v roku 1962 zlúčená s traťou 11 do trasy Vojenská nemocnica - Reduta. Spojenie Vojenskej nemocnice, Lamačskej cesty a Kramárov zabezpečovali trolejbusy trate 12 od roku 1971.

V roku 1972 však bola v súvislosti s rekonštrukciou a rozširovaním Lamačskej cesty premávka trolejbusov od križovatky Patrónka k Vojenskej nemocnici zrušená. Trolejbusy začali k Vojenskej nemocnici opäť premávať v roku 1982, kedy sa zaviedla trolejbusová linka 212 od Zimného štadiónu cez Kramáre k Vojenskej nemocnici, pričom obojsmerne premávala cez ul. Pri Suchom mlyne. Jednosmerná premávka z Kramárov cez Patrónku a Lamačskú cestu k Vojenskej nemocnici sa realizovala od roku 1984 a zotrvala v nezmenenej podobe až do roku 2013.

4.8.2013

-TeBeCe-

Škoda 14 Tr #6272 testuje novú odbočku z Mlynskej doliny. Lokalita: Križovatka Patrónka

Dátum: 4.8.2013 Vozidlo: Autor: W.I.

Zdroj: imhd.sk

Z Patrónky by mali jazdiť trolejbusy aj na Kramáre

(5.3.2013, 15:30)

Z bratislavskej Patrónky by sa v jeseni mohli cestujúci dostať trolejbusom už aj na Kramáre, k Horskému parku či na Hrad. Mesto Bratislava vybuduje novú trolejbusovú trať Patrónka – Vojenská nemocnica. Prvú minuloročnú súťaž na dodávateľa stavby zrušilo, v druhej teraz vyhrala ELZA - Elektromontážny závod Bratislava.

Nová trať má podľa slov hlavného dopravného inžiniera Tibora Schlossera prepojiť trať z obratiska pred Vojenskou nemocnicou s križovatkou Patrónka po Lamačskej ceste a napojiť sa na existujúce trolejbusové trate v smere na Kramáre a Mlynskú dolinu, respektíve Valašskú ulicu. "Na Lamačskej ceste vznikne teda obojsmerná trolejbusová stopa. Dnes tam existuje iba jedna," dodal Schlosser. Cez Patrónku sa teda bude môcť jazdiť trolejbusom v oboch smeroch. Súčasne sa tiež zrekonštruuje existujúca trolejbusová trať.

Hodnota zákazky je 1.765.000 eur s DPH a mala by byť spolufinancovaná z Operačného programu Bratislavský kraj. Spoločnosť by mala zhotoviť novú trolejbusovú trať v termíne od apríla do konca októbra tohto roku.

Druhú súťaž mesto vyhlásilo vlani v septembri a uchádzači mohli svoje ponuky predkladať do 2. októbra. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena. Ponuku predložili dvaja.

(TASR)

Zdroj: Bratislavské noviny, 5. 3. 2013; Bratislava.sme.sk

Trolejbusovú trať Vojenská nemocnica - Patrónka postaví ELZA

Hotová by mala byť do konca septembra 2013.

Víťazom verejnej súťaže hlavného mesta na realizáciu trolejbusovej trate Vojenská nemocnica - Patrónka sa stala spoločnosť ELZA - Elektromontážny závod Bratislava, a.s. Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúcej trate Patrónka - Vojenská nemocnica a výstavba druhej stopy v úseku Vojenská nemocnica - Lamačská cesta - Patrónka, čím sa zabezpečí obojsmerná premávka trolejbusov cez prestupný uzol Patrónka.

V súčanosti trolejbusy premávajú cez Patrónku len v smere k Vojenskej nemocnici, čo značne komplikuje cestovanie z Patrónky k nemocniciam na Kramároch, najmä v čase kedy nepremáva autobusová linka 22. Po novom tak cestujúci tak budú môcť cestovať trolejbusmi z Patrónky aj priamo na Kramáre, prípadne k Horskému parku a Hradu.

Uvedená spoločnosť sa zaviazala zhotoviť novú trolejbusovú trať v termíne 1. apríla až 30. septembra 2013. Skúšobná prevádzka na novej trati má prebiehať počas októbra 2013. Celková cena zákazky, ktorá je spolufinancovaná z Operačného programu Bratislavský kraj, je 1,765 mil. € s DPH.

27.2.2013
-TeBeCe-

Lokalita: Lamačská cesta, zastávka Patrónka; Dátum: 23.2.2009; Vozidlo: Škoda 14 Tr #6252; Linka: 212; Autor:© Richard Hudec

Zdroj: imhd.sk

Nová trolejbusová trať Vojenská nemocnica - Patrónka bude až v roku 2013

Súťaž na dodávateľa stavby sa musí zopakovať.

Vybudovanie druhej stopy trolejbusovej trate v úseku Vojenská nemocnica (Nemocnica sv. Michala) - Lamačská cesta - Patrónka, ktorej výstavba sa plánovala už od augusta 2012, sa posúva až na rok 2013. Dôvodom je neúspešná verejná súťaž na dodávateľa stavby, ktorá musela byť zrušená. Hlavné mesto tak musí verejné obstarávanie zopakovať, pričom nová súťaž už bola vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania dňa 1. septembra 2012. Uchádzači môžu svoje ponuky predkladať do 2. októbra 2012. Podľa zverejneného oznámenia je začiatok realizácie možný od 1. apríla 2013 najneskôr do 31. októbra 2013.

2.9.2012
– mhd-

Nový trolejbus Škoda 30 Tr na skúškach v Bratislave (18.2.2011) pred Nemocnicou sv. Michala. Lokalita: Obratisko Vojenská nemocnica; Dátum: 18.2.2011; Vozidlo: #3001;

Autor: W.I.

Zdroj: imhd.sk

Hlavné mesto vyhlásilo súťaž na stavbu trolejbusovej trate Vojenská nemocnica - Patrónka

Z Patrónky na Kramáre a k Hradu by mohli trolejbusy jazdiť v roku 2013.

Mesto Bratislava vyhlásilo na konci februára 2012 verejnú súťaž na realizáciu stavby Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica, ktorá je súčasťou rovnomenného európskeho projektu. Zhotoviteľom stavby bude uchádzač, ktorý v elektronickej aukcii ponúkne najnižšiu cenu. V rámci projektu sa dobuduje obojsmerná trať v uvedenom úseku, ktorá je dnes len jednosmerná a neumožňuje priame prepojenie Patrónky s Kramármi trolejbusovou dopravou. Súčasne sa zrekonštruujú priľahlé trolejové križovatky. Dĺžka novej, alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry v rámci projektu je 2,05 km a v roku 2014 sa očakáva počet používateľov nových, alebo inovovaných služieb na úrovni 3 miliónov.
Projekt je spolufinancovaný v rámci Operačného programu Bratislavský kraj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Celkové náklady na projekt predstavujú sumu 1 742 462 €, pričom nenávratný finančný príspevok na projekt je vo výške 1 655 339 €. Zvyšných 5 % uhradí mesto. Zmluva o poskytnutí NFP bola uzavretá začiatkom roka 2012. Realizácia stavby je naplánovaná na obdobie marec - september 2013 a aktivity projektu by mali byť ukončené do novembra 2013.

Doplnené 27.3.2012: Začiatok realizácie projektu bude pravdepodobne posunutý na august 2012, čo si vyžaduje zmenu rozpočtu hlavného mesta. Na financovanie výstavby v roku 2012 zo strany mesta je potrebných 112 tisíc €, ktoré by sa mali získať vďaka nerealizovaniu projektu "Dobudovanie tarifného zabezpečenia na území hlavného mesta" v roku 2012, ktorý nebol schválený.

Doplnené 28.3.2012: Mestské zastupiteľstvo dňa 28. marca 2012 schválilo vyššie uvedenú zmenu rozpočtu. Nová trolejbusová trať by tak mohla byť dokončená už začiatkom roka 2013.

29.2.2012, doplnené o zmenu realizácie 29.3.2012
-TeBeCe-

Trolejbusové obratisko Vojenská nemocnica. Stopa vpravo, prechádzajúca okružnou križovatkou, je využívaná pri výjazdoch z vozovne, resp. pri výlukách. Stopa vľavo vychádza z nástupišťa smerom k ul. K Železnej studničke. Lokalita: Obratisko Vojenská nemocnica; Dátum: 4.5.2009; Autor: W.I.

Zdroj: imhd.sk

Cez Patrónku pôjde nová trolejbusová trať

Trať by mala v celom rozsahu nahradiť trolejbusovú trať na ulici pri Suchom mlyne.

BRATISLAVA. Mesto pripravuje výstavbu novej trolejbusovej trate v úseku Patrónka-Vojenská nemocnica. Stáť by mala viac ako dva milióny eur a mesto plánuje podieľať sa na jej výstavbe sumou 112.000 eur. Poslanci dnes schválili zmenu rozpočtu na tento rok. Zvyšok sumy by mal byť financovaný z Operačného programu Bratislavský kraj.

Zámerom projektu je rozšíriť sieť trolejbusových tratí na území hlavného mesta. Trať by mala v celom rozsahu nahradiť trolejbusovú trať na ulici pri Suchom mlyne a byť obojsmernou trolejbusovou traťou z Kramárov cez Limbovú ulicu, Patrónku a Lamačskú cestu k Vojenskej nemocnici a späť. Dopravný podnik Bratislava (DPB) zároveň vďaka trati ušetrí na prevádzkových nákladoch.

Pôvodne sa malo začať stavať v marci 2013. Keďže termín možno posunúť na august tohto roku, mesto na trať presunulo peniaze z projektu integrovanej dopravy, kde sa mali dobudovať tarifné zabezpečenia v Bratislave. Tento rok ich totiž realizovať nebudú. Z Operačného programu Bratislavský kraj by malo byť financované aj predĺženie trolejbusovej trate na Trenčianskej ulici.

štvrtok 29. 3. 2012 13:26 | tasr